Strona główna

2022-07-18

Oczekiwane perspektywy Subfunduszu BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych

Nasze oczekiwania względem stopy zwrotu Subfunduszu BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych w perspektywie kolejnych 12 miesięcy (od 15.07.2022 r.) według poszczególnych scenariuszy:

  • Neutralny: 7,20%
  • Alternatywne: 6,10%-8,10%

Scenariusz neutralny zakłada, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy stopy procentowe wzrosną o 0,75 punktu procentowego a nastawienie inwestorów do polskiego rynku obligacji nie ulegnie istotnej zmianie.
W wariantach alternatywnych zakładamy odpowiednio pogorszenie lub poprawę nastawiania inwestorów do polskiego rynku obligacji (wyrażone poziomem tzw asset swap – zmiana +/- 0,3 punktu procentowego). Zakładamy również odchylenie od oczekiwanej przez rynek ścieżki zmian stóp procentowych o +/- 1 punkt procentowy.

Przedstawione scenariusze stanowią oszacowanie przyszłych wyników w oparciu o dane z przeszłości na temat tego, w jaki sposób wartość tej inwestycji jest różna, i/ lub aktualne warunki rynkowe, i nie są dokładnym wskaźnikiem. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji/produktu. Towarzystwo ani Fundusz nie odpowiadają za ziszczenie się jakiegokolwiek ze scenariuszy lub prognozowanych wyników. Inwestycja może prowadzić do straty finansowej, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie Informacyjnym BNPP Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w Rozdziale IV w części: Subfundusz BNPP Papierów Dłużnych - Krótkoterminowych pkt. 3.2 dostępnym na stronie: https://www.tfi.bnpparibas.pl/dl/4462/attachment/3abcac/Prospekt_BNPP_FIO_30-05-2022_cz.pdf

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KIID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij