Strona główna

Portfele Inwestycyjne oparte o BNP Paribas Premium SFIO

Uwaga: Informujemy o kontynuacji tymczasowego zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa zgromadzonych w Programie Inwestycyjnym prowadzonym dla Uczestników BNP PARIBAS PREMIUM SFIO >>>

W ofercie Towarzystwa dostępne są Portfele Inwestycyjne oparte o Fundusz BNP Paribas Premium SFIO (wcześniej Spektrum SFIO) - opisane poniżej oraz Portfele Inwestycyjne oparte o Fundusz BNP Paribas FIO. 

Portfel dla Ostrożnych 

to rozwiązanie przygotowane dla osób, które chciałyby rozpocząć inwestowanie w funduszach inwestycyjnych, wykazują niską tolerancję na ryzyko i zainteresowane są zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym skoncentrowanym na rynku instrumentów pieniężnych i dłużnych. Portfel zakłada akceptację dla nieznacznych wahań wartości zainwestowanego kapitału w czasie i minimalną ekspozycję na rynek akcyjny, który wynosi 10% poprzez Subfundusz BNP Paribas Aktywny. Pozostała część portfela (50%) inwestowana jest poprzez Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa oraz (40%) min. w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa poprzez Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 4 lata.

Portfel dla Energicznych 

dedykowany Klientom, którzy mają już doświadczenie w oszczędzaniu w funduszach inwestycyjnych i oczekują od inwestycji ponadprzeciętnych zysków oraz są w stanie zaakceptować wahania wartości zainwestowanego kapitału. Produkt dedykowany jest osobom zainteresowanym zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym o ekspozycji zarówno na rynki: instrumentów dłużnych i pieniężnych (łącznie 50%) poprzez Subfundusze BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych i BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych oraz akcyjne (łącznie 50%) poprzez Subfundusze BNP Paribas Aktywny oraz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 4 lata.

Portfel dla  Zdecydowanych 

rozwiązanie inwestycyjne przygotowane dla osób, które mają już doświadczenie w oszczędzaniu w funduszach inwestycyjnych, oczekują od inwestycji ponadprzeciętnych zysków i w związku z tym akceptują nawet znaczne wahania wartości zainwestowanego kapitału. Produkt dedykowany jest osobom zainteresowanym portfelem inwestycyjnym o ekspozycji  głównie na rynki akcyjne zarówno polski poprzez Subfundusze BNP Paribas Aktywny oraz zagraniczne poprzez Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych. Horyzont inwestycyjny wynosi 4 lata.

Aby móc zainwestować w wybrany portfel pierwsza wpłata nie może być niższa niż 5 000 zł, natomiast kolejne wpłaty mogą być dokonywane z dowolną częstotliwością w kwocie nie mniejszej niż 1 000 zł. W każdym momencie można podjąć decyzje o częściowym lub całkowitym złożeniu zlecenia wykupu z portfela bez dodatkowych opłat.

Ryzyka

  • Ryzyko makroekonomiczne: osiągane wyniki mogą być uzależnione od wielu parametrów, takich jak: poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom stóp procentowych, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych.
  • Ryzyko inflacji: wzrost inflacji może spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych przez Subfundusz instrumentów dłużnych, jak również spadek wartości tych inwestycji.
  • Ryzyko kredytowe: w związku z zakładanym udziałem dłużnych papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu istnieje ryzyko, że pogorszenie się sytuacji finansowej lub niewywiązywanie się z zobowiązań przez emitenta, może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na wartość jednostek uczestnictwa.
  • Ryzyko płynności: wynika z braku możliwości dokonywania transakcji lub ograniczenia w nabywaniu bądź zbywaniu danego instrumentu przez Subfundusz. Może to doprowadzić nawet do konieczności zawieszenia odkupowania jednostek uczestnictwa.
  • Ryzyko kontrahenta: związane jest z możliwością niewywiązania się z kontrpartnerów Funduszu z zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.
  • Ryzyko operacyjne: wynika głównie z nieadekwatnych luz zawodowych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub jest efektem zdarzeń zewnętrznych i może prowadzić do poniesienia strat wewnętrznych przez Subfundusz.
  • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: istnieje ryzyko, że bank depozytariusz jako podmiot prowadzący rejestr aktywów Funduszu oraz jego Subfunduszy lub współpracujące z nim podmioty nie wiążą się z obowiązków, wskutek czego Subfundusz może ponieść stratę.
  • Ryzyko stosowania instrumentów pochodnych: wynika z możliwości poniesienia strat w skutek niekorzystnych zmian kursów akcji, poziom stóp procentowych, kursów walut itp. Ze względu na charakter instrumentów pochodnych, konsekwencje mogą być większe niż w przypadku klasycznych instrumentów finansowych.
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij