Strona główna

Portfele Inwestycyjne oparte o BNP Paribas Premium SFIO

Uwaga: Informujemy, że od dnia 07.08.2020 roku Fundusz nie zawiera nowych umów o Portfele Inwestycyjne. Umowy zawarte do tego dnia, są obsługiwane przy uwzględnieniu zmienionego Regulaminu Programu. Ostateczne zmiany Regulaminu wchodzą w życie od 10.12.2021 roku i dotyczą w szczególności nazw i składu poszczególnych Portfeli.

Przyczyny zmiany Regulaminu: Jak Państwo wiedzą w dniu 24.09.2020 r. została otwarta likwidacja Subfunduszu BNP Paribas Aktywny, planowana na okres trzech lat czyli do 24.09.2023 r. z możliwością przedłużenia. (Szczegółowe informacje o likwidacji można znaleźć w Zakładce: „PRODUKTY” /”Fundusze Otwarte” gdzie – po wyświetleniu listy funduszy należy wybrać BNP Paribas Premium SFIO a potem Subfundusz BNP Paribas Aktywny.)

Likwidacja ma również wpływ na Uczestników Programu Inwestycyjnego ponieważ określony procent wpłat, dokonywanych w ramach Programu do „Portfela dla Ostrożnych” „Portfela dla Energicznych”, oraz „Portfela dla Zdecydowanych” trafiał do subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Ze względu na otwarcie likwidacji Fundusz był zmuszony, najpierw czasowo a teraz ostatecznie wyłączyć subfundusz „BNP Paribas Aktywny w likwidacji” z Programu i zaktualizować w tym zakresie Regulaminu Programu.

Wyłączenie BNP Paribas Aktywny z Programu spowoduje, że rejestry otwarte w tym Subfunduszu w ramach Programu zostaną przekształcone w rejestry zwykłe prowadzone w Subfunduszu BNP Paribas Aktywny w likwidacji. Jednostki uczestnictwa nabyte do tego Subfunduszu nie będą pokazywane jako jednostki uczestnictwa gromadzone w Programie Inwestycyjnym i nie będą widoczne w rocznym potwierdzeniu transakcji z Programu co może spowodować, że łączna wartość środków zgormadzonych w Programie wykazana na potwierdzeniu transakcji będzie niższa o środki, które są w Subfunduszu Aktywnym. 

Szczegółowy zakres zmian znajdą Państwo w załączonym poniżej „Zawiadomieniu o wprowadzeniu od dnia 10.12.2021 r. zmian do Regulaminu Programu Inwestycyjnego”.

ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU OD DNIA 10.12.2021 R. ZMIAN DO REGULAMINU „PROGRAMU INWESTYCYJNEGO”

Uczestników, którzy zawarli z BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poprzednia nazwa Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty a jeszcze wcześniej Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) Umowę o Program Inwestycyjny informujemy, że aby wpłaty dokonywane do Programu nie trafiały na rachunek subfunduszu „BNP Paribas Aktywny w likwidacji” a jednocześnie aby Uczestnicy Programu nie byli pozbawienie możliwości realizacji Umowy o Program, Fundusz wprowadził w sierpniu 2020 r. czasową zmianę Regulaminu Programu Inwestycyjnego. Obecnie od dnia 10.12.2021 r. Fundusz wprowadza tę i inne zmiany jako zmiany ostateczne. Zmiany polegają głównie na:

  1. Zmianie § 3 wskazującej na ograniczenie możliwości zawierania nowych umów o Program oraz na zamiany składu „Portfel dla Ostrożnych”, Portfel dla Energicznych” i „Portfel dla Zdecydowanych” poprzez dodanie do ich nazw słowa „przeliczony” oraz poprzez wykreślenie z ich składu subfunduszu BNP Paribas Aktywny i określeniu innej proporcji inwestowania środków pomiędzy Subfundusze wchodzące w skład tych portfeli. Nowa proporcja została tak przeliczona aby poszczególne części sumowały się do 100%. Po tej zmianie Portfele otrzymały następujący nowy skład:

Portfel dla Ostrożnych – przeliczony
45% BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych – wcześniejsza nazwa Spektrum Dłużny,
55% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych – wcześniejsza nazwa Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych,
 
Portfel dla Energicznych – przeliczony
25% BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych – wcześniejsza nazwa Spektrum Dłużny,
25% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych – wcześniejsza nazwa Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych,
50% BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych – wcześniejsza nazwa Spektrum Globalnych Możliwości,
 
Portfel dla Zdecydowanych – przeliczony
10% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych – wcześniejsza nazwa Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych,
90% BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych – wcześniejsza nazwa Spektrum Globalnych Możliwości.
 
  1. Dodaniu w § 3 informacji o tym, że Fundusz od dnia 07.08.2020 r. nie zawieraj już umów o nowe Portfele;
  2. Dodaniu w § 3 ust. 4 i 6 wyjaśnienia powodów, dla których Regulamin został tak znacznie zmieniony;
  3. Zmianie § 4 ust. 2 tak aby otrzymał następujące brzmienie:
„W ramach każdej Umowy o Program można wybrać tylko jeden Portfel. Klient do dnia 06.08.2020 r. mógł zawrzeć kolejne Umowy o Program, w których mógł wskazać kolejne Portfele. Po otwarciu Portfela klient stawał się Uczestnikiem Subfunduszy składających się na dany Portfel.”
  1. Dodaniu w § 4 ust. 5- na końcu, następujących zapisów:
„Ponadto na podstawie Regulaminu nie jest możliwe wycofanie środków zainwestowanych w Subfundusz BNP Paribas Aktywny, który wchodził w skład Portfeli do dnia 06.07.2020 r. Środki zostaną wypłacone po zakończeniu likwidacji tego Subfunduszu, na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa.”
  1. Dodaniu nowego § 4a w brzmieniu:

1. W związku z otwarciem likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny, nastąpiła trwała zmiana składu Portfeli opisana w § 3. Subrejestry prowadzone do dnia 10.12.2021 r. (w ramach Programu) w Subfunduszu BNP Paribas Aktywny zostały przekształcone w subrejestry prowadzone na zasadach ogólnych a zgromadzone na nich Jednostki Uczestnictwa pozostaną w tym Subfunduszu do dnia wypłaty dokonanej przez Likwidatora w związku z zakończeniem likwidacji.

2. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone do dnia 06.08.2020 r. w Subfunduszu BNP Paribas Aktywny nie są już objęte umową o Program. W szczególności nie ma do nich zastosowania § 4 i 5 Regulaminu.

  1. Dodaniu w § 6 ust. 2 Regulaminu, informacji, że: „Fundusz może zmienić Regulamin z ważnych powodów, którymi są: zmiany w przepisach prawa i regulacjach dotyczących Funduszu, tj. Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu, wyroki postanowienia sądu, decyzje administracyjne mające bezpośredni wpływ na Fundusz lub wprowadzenie nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w obsłudze Programu przyjmując, że przyjmując, że te ostatnie zmiany będą tylko techniczno – organizacyjne i nie pogorszą sytuacji Uczestnika, wydanie decyzji, zaleceń lub wytycznych instytucji nadzoru lub zmiany przepisów prawa wpływających na obsługę Portfeli.”
  2. Dodaniu w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 Regulaminu aktualnych opłat oraz nazw Portfeli.

Zawiadomienie o zmianach Regulaminu i treść zaktualizowanego Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl. Treść Regulaminu przez 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianach będzie pokazywana tak aby można było śledzić wprowadzone zmiany.

Szczegółowy zakres zmian jest pokazany w załączonym tekście Regulaminu – zapisy, które są usuwane zostały zaznaczone jako przekreślone a tekst, który jest dodawany został zaznaczmy jako podkreślony.
 
 

Dołączone pliki

 
powrót
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij