Strona główna

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu:
  • realizacji uczestnictwa w Funduszu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), co obejmuje procesy takie jak przyjmowanie zleceń zbycia i nabycia jednostek uczestnictwa, konwersji, zamiany, rozpatrywania reklamacji, archiwizacji;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z ustaw szczególnych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), takich jak ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”), umowa z dn. 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA;
  • zabezpieczenia prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, którym jest (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia):
  • marketing bezpośredni usług własnych i produktów Funduszu,
  • prowadzenie działań analitycznych;
  • statystyka/raportowanie wewnętrzne;
  • dochodzenie roszczeń.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia nabycia jednostek. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

Dane osobowe uczestników gromadzone dla celów marketingowych innych są przetwarzane na podstawie zgody tych osób (BNP TFI) oraz usprawiedliwionego interesu administratora danych (Fundusze). Dane w celu marketingowym przetwarzane są przez BNP TFI do momentu wycofania zgody, a przez Fundusz do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przyjęty w Towarzystwie okres przechowywania danych uczestników, tj. 10 lat od zamknięcia ostatniego rejestru uczestnika.

 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij