Strona główna

BNPP Papierów Dłużnych (do zmiany strategii inwestycyjnej tj. do 9 maja 2022 r.)

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

Decyzją Zarządu TFI BNP Paribas nastąpiła od dnia 10 maja 2022 r. istotna zmiana w strategii zarządzania Subfunduszem BNP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (uprzednio istniejący pod nazwą BNP Papierów Dłużnych).

Podobnie jak uprzednio, gros aktywów Subfunduszu alokowane będzie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Pomniejsza część aktywów alokowana będzie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Bardzo istotna zmiana w portfelu nastąpi natomiast w zakresie tzw. średniej duracji portfela (czas trwania) oraz średniego okresu do wykupu, nabywanych instrumentów. Zmiana ta skutkować będzie pewną zmianą oczekiwanej stopy zwrotu portfela (instrumenty długoterminowe charakteryzują się wyższą rentownością) przy jednoczesnym, bardzo istotnym zmniejszeniu fluktuacji wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Subfunduszem zarządzają: Piotr Zagała - Dyrektor Departamentu Inwestycji, Izabela Sajdak, Konrad Strzeszewski, Wojciech Woźniak i Igor Lenart. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2022-05-12

Dzień0,06%
1M1,02%
3M-8,99%
6M-13,01%
12M-17,29%
3 lata-11,65%
5 lat-7,29%
10 lat8,90%
Obecny rok-8,73%
2021-9,85%
20204,83%
20192,87%
20182,52%
20173,25%
2016-0,21%
Od początku15,62%
Zainwestuj online
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia / Inception date2010-12-20
Opłata za nabycie / Entry fee (purchase)zgodnie z aktualną Tabelą Opłat »
Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption)bez opłat
Wynagrodzenie za zarządzanie / Management fee1,00% w skali roku
Wynagrodzenie zmienne / Success feeszczegółowy sposób kalkulacji zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie określa Statut BNPP FIO w art. 79 pkt. 3-4
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment200 PLN
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment100 PLN
BenchmarkWIBOR 3M (do 9 maja 2022 - TBSP .Index)
Rachunek nabyć / Account purchase81 1880 0009 0000 0013 0068 3002
Waluta funduszuPLN
Zalecany horyzont inwestycyjny w latach1
SRRI (w skali 1-7)2

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu
(w porównaniu do benchmarku)

Okres BNPP Papierów Dłużnych (do zmiany strategii inwestycyjnej tj. do 9 maja 2022 r.) Benchmark
1M - -
3M - -
12M - -
36M - -
60M - -
120M - -
YTD - -
Wyceny z dnia 2022-04-30 dla jednostek kategorii A

SRRI jest to syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowiący miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Poziom ryzyka prezentowany jest w skali numerycznej od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższy poziom ryzyka, a 7 – najwyższy. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

Polityka inwestycyjna Subfunduszu przewiduje lokowanie Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty dłużne, w ten sposób, że:
  • nie mniej niż 80% wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe;
  • nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. będą stanowiły instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
Przyjęta w dniu 10.05.2022 nowa strategia Inwestycyjna Subfunduszu wprowadza w tym zakresie istotną zmianę polegającą na tym, że średni czas trwania portfela (tzw. Duracja) będzie oscylowała w okresie 3 miesięcy, a więc skrócona zostanie z okresu kilku lat. Zmiana ta skutkować będzie dla uczestników oczekiwanym obniżeniem stopy zwrotu portfela (instrumenty krótkoterminowe charakteryzują się niższą rentownością) przy jednoczesnym, bardzo istotnym zmniejszeniu wahań wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu.
Zgodnie z polityką inwestycyjną Subfundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu.
 
Ponadto do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
Subfundusz BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych będzie dokonywał lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.
Lokaty będą stanowiły przede wszystkim papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w tym Skarb Państwa.

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka oraz zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem.

Zalecenie: w wyniku zmiany od dnia 10.05.2022 strategii inwestycyjnej Subfunduszu, zalecany okres utrzymywania środków w Subfunduszu wynosi rok (Subfundusz należy traktować jako alternatywę dla średnioterminowych depozytów bankowych).

Historyczne wyceny BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (wcześniej Papierów Dłużnych - od początku istnienia do 9 maja 2022 r.

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Nota prawna / Disclaimer

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem emisyjnym oraz z KIID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij