Strona główna

BNPP Papierów Dłużnych

 
 

Notowania / Performance Data Tables

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

 

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-01-20

Dzień 0,01%
Miesiąc 0,66%
Kwartał 0,82%
Pół roku 1,62%
Rok 5,59%
3 lata 10,70%
5 lat 14,64%
10 lat 40,68%
Obecny rok 0,33%
2020 4,83%
2019 2,87%
2018 2,52%
2017 3,25%
2016 -0,21%
2015 0,74%
Od początku 40,99%
 

Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia /
Inception date
2005-01-19
Opłata dystrybucyjna /
Entry fee (purchase)
zgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za odkupienie /
Exit fee (redemption)
bez opłat
Opłata za zarządzanie /
Management fee
1% wartości aktywów w skali roku
Opłata za success fee /
Success fee
szczegółowy sposób kalkulacji zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie określa Statut BNP Paribas FIO w art. 79 pkt. 3-4
Minimalna pierwsza wpłata /
Minimum initial investment
200 PLN
Minimalna kolejna wpłata /
Minimum subsequent investment
100 PLN
Zarządzający /
Sub-fund managers
BNP Paribas TFI S.A.
Rachunek nabyć /
Account purchase
81 1880 0009 0000 0013 0068 3002
 

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

  • Polityka inwestycyjna Subfunduszu przewiduje lokowanie do 100% Aktywów w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego.
  • Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne o stałym dochodzie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie oraz instrumenty dłużne o stałym dochodzie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
  • Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych będzie dokonywał lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Lokaty będą stanowiły przede wszystkim papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez przed podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w tym Skarb Państwa.

 

 

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij