Strona główna

BNP Paribas - IKZE

INFORMACJA REKLAMOWA / ADVERTISEMENT

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

CO TO JEST IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego stanowi jeden z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia gromadzenie środków z przeznaczeniem na poczet naszej indywidualnej emerytury. Inwestowanie w ramach IKZE premiowane jest korzyściami podatkowymi:
 • zysk z inwestycji w IKZE jest całkowicie zwolniony z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki)
 • wartość wpłat dokonanych w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok - inwestując płacisz niższe podatki
Dodatkowo BNP Paribas - IKZE pozwala na efektywne i elastyczne pomnażanie środków poprzez inwestowanie ich na rynku kapitałowym.

JAK DZIAŁA BNP PARIBAS - IKZE? 

BNP Paribas – IKZE to inwestycja w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO według jednej z dostępnych strategii inwestycyjnych:

1) Alokacja Według Wieku

 • Całkowicie zautomatyzowany schemat podziału inwestowanych środków Klienta (w zależności od jego wieku) pomiędzy trzy Subfundusze, tj.:
 • Wraz ze zbliżającym się momentem przejścia na emeryturę systematycznie zmniejszany jest poziom ryzyka inwestycyjnego poprzez coroczne przenoszenie coraz większej części środków do subfunduszy BNP Paribas Obligacji i BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania.
 • Do wyboru są dwie Alokacje Według Wieku:
  • wersja dla kobiet (automatyczna zmiana alokacji do 60 r.ż.),
  • wersja dla mężczyzn (automatyczna zmiana alokacji do 65 r.ż.).

2) Alokacja Indywidualna

W dowolnym momencie możliwa jest bezpłatnie zmiana Alokacji Indywidualnej na Alokację Według Wieku (i odwrotnie) oraz zamiana pomiędzy Subfunduszami w ramach Alokacji Indywidualnej.
 

Minimalna wartość pierwszej wpłaty: 200 PLN

Minimalna wartość kolejnych wpłat: 100 PLN

Minimalna roczna wartość wpłat: brak

 

JAK MOŻNA ZAŁOŻYĆ BNP PARIBAS - IKZE?

Jedynym dystrybutorem BNP Paribas - IKZE jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dostępne u Doradców Dystrybutora (znajdź nabliższą placówkę) oraz elektronicznie przez bankowość internetową GOonline.

DANE DO WPŁAT NA BNP PARIBAS - IKZE

Numer rachunku bankowego do wpłat na BNP Paribas - IKZE: PL 08 1880 0009 0000 0013 0079 8000.

Poprawny tytuł przelewu wpłaty na BNP Paribas - IKZE powinien zawierać:

 • PESEL Uczestnika,
 • Imię i nazwisko Uczestnika,
 • Umowa IKZE nr … lub Numer rejestru IKZE Uczestnika.

ILE WYNOSI LIMIT WPŁAT NA IKZE W 2024 R.?

Maksymalna wysokość wpłat na konto IKZE w 2024 r. wynosi 9 388,80 .

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalnośćwysokość kwoty wpłat na IKZE w 2024 r. wynosi 14 083,20 zł.

* W rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).

W celu skorzystania z podwyższonego limitu dla prowadzących pozarolniczą działalność należy złożyć „Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej” u Dystrybutora – BNP Paribas Bank Polska S.A.

CZYM IKZE RÓŻNI SIĘ OD IKE?

Dowiedz się więcej! »»

ISTOTNE RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY?

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy w zakładce Dokumenty bieżące.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 
 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij