Strona główna

Zaproszenie ofertowe

Szanowni Państwo, 

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 78 („Towarzystwo” lub „Zamawiający”) działając w imieniu własnym oraz Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na świadczenie usług badania i przeglądu sprawozdań finansowych BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Funduszy Inwestycyjnych, zarządzanych przez Towarzystwo zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w dalszej dokumentacji.

I.  Cel i przedmiot postępowania ofertowego

Usługi związane z:
 1. badaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz pakierów konsolidacyjnych BNP Paribas Towarzystw Funduszy Inwestycyjncyh S.A. oraz
 2. badaniem rocznych i przeglądem półrocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzancyh prez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

II.  Przeprowadzenie ofertowania

Zaproszenie Ofertowe publikowane jest na stronie internetowej Towarzystwa oraz kierowane jest bezpośrednio do wybranych firm audytorskich.

III. Instrukcje dla Oferenta, sposób przygotowania oferty

 1. Dokumenty składające się na niniejsze Zaproszenie Ofertowe są własnością Zamawiającego i są udostępniane Oferentom przy założeniu, że informacje zawarte w treści dokumentów będą wykorzystane wyłącznie do przygotowania Oferty.
 2. Oferent powinien potwierdzić udział w postępowaniu do dnia 10.09.2023 roku, za pośrednictwem poczty
 3. Pytania do Zamawiającego dotyczące treści Zaproszenia Ofertowego należy kierować do dnia 09.2023 roku, jedynie za pośrednictwem formularza załączonego jako Załącznik nr 8 poprzez wysłanie e-mail na adres Prawny@tfi.bnpparibas.pl
 4. Odpowiedzi w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z treścią pytania, będą rozsyłane do wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu, bez podania źródła zapytania.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2023 r.
 6. Oferenci składają oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz pisemnie na adres Towarzystwa wskazany w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

IV. Metoda wyceny usługi i sposób oceny ofert

 1. Wszystkie oferowane ceny powinny uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi, nawet jeśli nie są one wyspecyfikowane w niniejszym zaproszeniu.
 2. Towarzystwo będzie oceniać i porównywać tylko te oferty, które odpowiadają przedstawionym
 3. Kryteria wyboru firmy audytorskiej określa Załącznik nr
 4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do przyjęcia i odrzucenia jakiejkolwiek oferty; rezygnacji z postępowania i odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie przed ogłoszeniem wyników negocjacji bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów których to dotyczczy, jak też bez zobowiązywania się do jakiegokolwiek informowania o przyczynach swojego działania.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. Treść oferty nie odpowiada treści Zaproszenia Ofertowego,
  2. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  3. oferta została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu ofertowym lub niezaproszonego do składania ofert,
  4. Oferta Handlowa jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów

V.  Informacje dodatkowe

 1. Składając ofertę Oferent jednocześnie oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi i jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego ,
  2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, będących przedmiotem procesu zakupowego*,
  3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu procesu zakupowego,
  4. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu postępowania zakupowego,
  5. zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Towarzystwa o wszelkich zmianach danych dotyczących treści oświadczeń zawartych w pkt V a-d powyżej, w szczególności o ewentualnych zdarzeniach, bądź okolicznościach, które powodują, iż zamieszczone w nim dane lub stwierdzenia odbiegają od stanu faktycznego – nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia ich wystąpienia.
 1. Potwierdzając udział w postępowaniu ofertowym Oferent jednocześnie zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie określonym w pkt II Załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. Jeżeli zmiany będą powodować konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania odpowiedzi.
 3. Okres związania ofertą wynosi 90 dni, chyba, że w ofercie wskazano
 4. W przypadku wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty danemu Oferentowi nie przysługuje prawo złożenia do Zamawiającego odwołania od tej decyzji.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, o czym powiadomi każdego z Oferentów biorących udział w postępowaniu.
 6. Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich
 7. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 09.2019 ( Dz. U. 2022 poz. 1710).
 8. Towarzystwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji Zapytania będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Integralną częścią niniejszego postępowania zakupowego są załączniki wyszczególnione w punkcie VII - Wykaz załączników.*
* Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania określonych uprawnień
 

VII. Wykaz Załączników

Załącznik nr 1: Opis zakresu działalności BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik nr 3: Kryteria wyboru firmy audytorskiej
Załącznik nr 4: Warunki udziału Oferenta w zapytaniu ofertowym Załącznik nr 5: Warunki składania ofert
Załącznik nr 6: Formularz Rejestracyjny Oferentów
Załącznik nr 7: Porozumienie o zachowaniu poufności
Załacznik nr 8: Formularz pytań i odpowiedzi
 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij