Strona główna

Nota prawna

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa skrócona „BNP Paribas TFI S.A.”) informuje, że dane podane na niniejszej stronie internetowej oraz na stronach, do których niniejszy serwis zawiera odesłanie (linki) mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów.

BNP Paribas TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje dotyczące prowadzonej działalności, a w szczególności zarządzanych funduszy inwestycyjnych były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne BNP Paribas TFI S.A. Skorzystanie przez użytkownika niniejszej strony internetowej z informacji na niej zamieszczonych, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego własne ryzyko.

Inwestorzy chcący zainwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych powinni najpierw zapoznać się Prospektami Informacyjnymi odpowiednich funduszy, które zawierają szczegółowe informacje na temat zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz czynników ryzyka niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Informacje na temat opłat manipulacyjnych, które obciążają wpłatę do funduszy lub odkupienie jednostek uczestnictwa, ich wysokość i sposób pobierania zawierają tabele opłat i prowizji. Wyżej wymienione dokumenty są dostępne na niniejszej stroni Internetowej http://www.tfi.bnpparibas.pl/dokumenty.html. a także u Dystrybutorów, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. Na stronie internetowej publikowane są również Dokumenty zawierające kluczowe informacje - dla inwestorów funduszy inwestycyjnych otwartych oraz Informacja dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego w odniesieniu do zarządzanego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego.

Notowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych aktualizowane są w serwisie po dokonaniu przez fundusze wyceny ich aktywów.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowane w serwisie informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym funduszy osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszy i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa przez fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych, w tym opłat za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych lub opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa oraz podatku od dochodów kapitałowych obciążającego dochód z inwestycji w fundusz.

W zależności od przyjętej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować większość aktywów w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania oraz w inne kategorie lokat. W zależności od składu portfela inwestycyjnego funduszu, stosowanej techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się większą lub mniejszą zmiennością.

BNP Paribas TFI S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji tych treści w drodze teletransmisji w treści zamieszczonych w niniejszym serwisie prospektów informacyjnych oraz sprawozdań finansowych funduszy, a także notowaniach jednostki uczestnictwa. BNP Paribas TFI S.A. pragnie również poinformować, iż używanie komunikacji elektronicznej związane jest ze specyfiką działania systemów elektronicznych i nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka związanego z ingerencją osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym.

BNP Paribas TFI S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199, strona internetowa: www.tfi.bnpparibas.pl.

Organem sprawującym nadzór nad BNP Paribas TFI S.A. oraz zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego. BNP Paribas TFI S.A. uzyskało zgodę na działalność na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 czerwca 2010 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij