Strona główna

Program Inwestycyjny "Oszczędzanie z premią"

INFORMACJA REKLAMOWA / ADVERTISEMENT

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

Program Inwestycyjny „Oszczędzanie z premią”, to dobry sposób na regularne inwestowanie nawet niewielkich kwot, które z czasem mogą pomóc zrealizować cele Twoje lub Twoich najbliższych. Systematyczność i motywacja są kluczem do sukcesu, dlatego przystąp do Programu już dziś!

INFORMACJA CZY PROGRAM INWESTYCYJNY "OSZCZĘDZANIE Z PREMIĄ" TO PRODUKT DLA CIEBIE?

 • Nie dysponujesz na razie oszczędnościami, ale możesz sobie pozwolić na inwestowanie niewielkich kwot z bieżącego wynagrodzenia?
 • Chcesz zadbać o zabezpieczenie finansowe startu w dorosłość lub edukacji Twojego dziecka?
 • Masz marzenia, ale ich realizacja wymaga większych nadkładów ?
 • Limity roczne dostępne w ramach IKE i IKZE wydają Ci się niewystarczające i szukasz dodatkowych produktów pozwalających nie tylko regularnie oszczędzać, ale tez inwestować odkładane środki?

Jeżeli tak, wystarczy że przystąpisz do Programu Inwestycyjnego „Oszczędzanie z Premią” i rozpoczniesz swoją przygodę z oszczędzaniem. Cierpliwość się opłaca!

ZAWIERAJĄC UMOWĘ SAMODZIELNIE OKREŚLASZ ISTOTNE PARAMETRY PROGRAMU

 • Czas trwania (5-20 lat)
 • Deklarowaną kwotę miesięcznej wpłaty (min. 200 PLN)
 • 1 z 3 dostępnych strategii inwestycyjnych różniących się profilem ryzyka i zysku:

SRI - Sumaryczny Wskaźnika Ryzyka (ang. Summary Risk Indicator) to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie ponosisz inwestując w ten produkt w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Wskaźnik ryzyka SRI pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub z powodu przejściowych problemów z płynnością, które mogą skutkować opóźnieniami w realizacji Twoich zleceń odkupienia dotyczących tego produktu. Na wskaźnik ryzyka SRI składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe (MRM - ang. Market Risk Measure) oraz ryzyko kredytowe (CRM - ang. Credit Risk Measure).

Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję w produkt przez określony dla tego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Wybierz produkty do porównania lista .
Wybierz przedział czasowy inwestycji:
...
-
...
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 
Nazwa produktuPoczątek przedziałuKoniec przedziałuStopa zwrotu

Uwaga!

Przedstawione wykresy oraz stopy zwrotu dotyczą strategii PI „Oszczędzanie z premią” przy założeniu rozpoczęcia inwestycji w dniu 01-07-2021. Realna stopa zwrotu dla każdego otwartego indywidualnego Programu będzie się różnić od prezentowanej, w szczególności ze względu na różne:
 • daty dokonywania kolejnych wpłat,
 • wysokości wpłat względem dotychczas zgromadzonych środków,
 • wyceny jednostek uczestnictwa, zależne od daty dokonywania wpłat przez poszczególnych Uczestników.

Jeżeli będziesz realizował złożony plan tak jak to ustaliłeś z Funduszem - nagrodzimy Cię premią:

Strategia Ostrożna
0,70% wartości zadeklarowanych wpłat
Strategia Stabilna
0,90% wartości zadeklarowanych wpłat
Strategia Dynamiczna
1,00% wartości zadeklarowanych wpłat

Warunek przyznania Premii

Nieregularne dochody? Niespodziewane wydatki? Nadwyżki finansowe jedynie okresowo? Pomyłka lub niezrealizowane zlecenie stałe? Nie musisz się martwić - Premia może nadal Ci się należąc. Realizację Programu weryfikujemy tylko raz w roku, a nie co miesiąc. Szczegółowe informacje o zasadach przyznania Premii znajdziesz w Regulaminie Programu Inwestycyjnego „Oszczędzanie z premią".

Zalety Programu Inwestycyjnego "Oszczędzanie z premią"

 • Efektywne inwestowanie odkładanych środków za pośrednictwem Subfunduszy w ramach funduszu inwestycyjnego BNP Paribas FIO, które umożliwiają szanse na uzyskanie stopy zwrotu korzystniejszej niż bieżące oprocentowanie oferowane w ramach rachunków oszczędnościowych lub lokat terminowych przez banki, jednakże wiąże się z ryzykiem straty części zainwestowanych środków. 
 • Brak konieczności dokonywania co miesiąc regularnych wpłat – realizację weryfikujemy jedynie raz w roku.
 • Brak dodatkowych opłat za zerwanie lub niedotrzymanie warunków.
 • Elastyczna formuła, która pozwala Ci samodzielnie zadecydować o istotnych parametrach: czas trwania, wysokość wpłat, profil inwestycyjny.
 • Możliwość dokonania wpłat do Programu w wysokości wyższej niż pierwotnie deklarowana.

Informacje dodatkowe

Opłaty

Uczestnictwo w Programie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty początkowej. Jej wysokość uzależniona jest od:
 • wybranej Strategii
 • wysokości zadeklarowanej kwoty,
 • deklarowanego okresu oszczędzania.
Szczegółowe informacja na temat opłaty początkowej zawarte są w Regulaminie Programu Inwestycyjnego „Oszczędzanie z Premią”.

Osoby oszczędzające w ramach Programu Inwestycyjnego „Oszczędzanie z Premią” podobnie jak wszyscy pozostali Uczestnicy funduszu inwestycyjnego BNP Paribas FIO ponoszą koszt stałego i zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie naliczanego przez Fundusz. Szczegółowe informacje dotyczące opłat zamieszczone są w Tabeli Opłat dostępnej u Dystrybutora oraz na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.

Program dostępny od 01.07.2021 r.

Ryzyka związane z uczestnictwem w Programie

Środki wpłacane w ramach Programu inwestowane są w jednostki uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Uczestnictwo w Funduszu wiąże się z poniższymi rodzajami ryzyk:

 • Ryzyko rynkowe: ryzyko zmian cen instrumentów wchodzących w skład portfela w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów rynkowych (cen na rynku, stóp procentowych, kursów walutowych, warunków makroekonomicznych). Subfundusze mogą zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.
 • Ryzyko kredytowe: ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentu nabytego przez Subfundusz lub ryzyko kontrahenta związane z możliwością niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów.
 • Ryzyko płynności: ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem lub wycofanie instrumentu z obrotu może znacząco utrudnić albo uniemożliwić jego zbycie, a także utrudnić dokonanie rzetelnej wyceny.
 • Ryzyko operacyjne: ryzyko, które objawia się możliwością poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku nieadekwatnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich lub systemów, nieadekwatności modeli wyceny lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa wydzielonych Subfunduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A. znajdują się w Prospekcie Informacyjnym odpowiedniego Funduszu Inwestycyjnego w części poświęconej Subfunduszom.

Konto do wpłat

12 1880 0009 0000 0013 0110 6000

NOTA PRAWNA / DISCLAIMER

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij