Strona główna

Program Inwestycyjny "Oszczędzanie z premią"

INFORMACJA REKLAMOWA / ADVERTISEMENT

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

Program Inwestycyjny „Oszczędzanie z premią”, to dobry sposób na regularne inwestowanie nawet niewielkich kwot, które z czasem mogą pomóc zrealizować cele Twoje lub Twoich najbliższych. Systematyczność i motywacja są kluczem do sukcesu, dlatego przystąp do Programu już dziś!

INFORMACJA CZY PROGRAM INWESTYCYJNY "OSZCZĘDZANIE Z PREMIĄ" TO PRODUKT DLA CIEBIE?

 • Nie dysponujesz na razie oszczędnościami, ale możesz sobie pozwolić na inwestowanie niewielkich kwot z bieżącego wynagrodzenia?
 • Chcesz zadbać o zabezpieczenie finansowe startu w dorosłość lub edukacji Twojego dziecka?
 • Masz marzenia, ale ich realizacja wymaga większych nadkładów ?
 • Limity roczne dostępne w ramach IKE i IKZE wydają Ci się niewystarczające i szukasz dodatkowych produktów pozwalających nie tylko regularnie oszczędzać, ale tez inwestować odkładane środki?

Jeżeli tak, wystarczy że przystąpisz do Programu Inwestycyjnego „Oszczędzanie z Premią” i rozpoczniesz swoją przygodę z oszczędzaniem. Cierpliwość się opłaca!

ZAWIERAJĄC UMOWĘ SAMODZIELNIE OKREŚLASZ ISTOTNE PARAMETRY PROGRAMU

 • Czas trwania (5-20 lat)
 • Deklarowaną kwotę miesięcznej wpłaty (min. 200 PLN)
 • 1 z 3 dostępnych strategii inwestycyjnych różniących się profilem ryzyka i zysku:

Strategia Ostrożna

Profil ryzyka i zysku:

Strategia Stabilna

Profil ryzyka i zysku:

Strategia Dynamiczna

Profil ryzyka i zysku:

SRRI jest to syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowiący miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Poziom ryzyka prezentowany jest w skali numerycznej od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższy poziom ryzyka, a 7 – najwyższy. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Wybierz produkty do porównania lista .
Wybierz przedział czasowy inwestycji:
...
-
...
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 
Nazwa produktuPoczątek przedziałuKoniec przedziałuStopa zwrotu

Uwaga!

Przedstawione wykresy oraz stopy zwrotu dotyczą strategii PI „Oszczędzanie z premią” przy założeniu rozpoczęcia inwestycji w dniu 01-07-2021. Realna stopa zwrotu dla każdego otwartego indywidualnego Programu będzie się różnić od prezentowanej, w szczególności ze względu na różne:
 • daty dokonywania kolejnych wpłat,
 • wysokości wpłat względem dotychczas zgromadzonych środków,
 • wyceny jednostek uczestnictwa, zależne od daty dokonywania wpłat przez poszczególnych Uczestników.

Jeżeli będziesz realizował złożony plan tak jak to ustaliłeś z Funduszem - nagrodzimy Cię premią:

Strategia Ostrożna
0,70% wartości zadeklarowanych wpłat
Strategia Stabilna
0,90% wartości zadeklarowanych wpłat
Strategia Dynamiczna
1,00% wartości zadeklarowanych wpłat

Warunek przyznania Premii

Nieregularne dochody? Niespodziewane wydatki?  Nadwyżki finansowe jedynie okresowo? Pomyłka lub niezrealizowane zlecenie stałe? Nie musisz się martwić - Premia może nadal Ci się należąc. Realizację Programu weryfikujemy tylko raz w roku, a nie co miesiąc. Szczegółowe informacje o zasadach przyznania Premii znajdziesz w Regulaminie Programu Inwestycyjnego „Oszczędzanie z premią".

Zalety Programu Inwestycyjnego "Oszczędzanie z premią"

 • Efektywne inwestowanie odkładanych środków za pośrednictwem Subfunduszy w ramach funduszu inwestycyjnego BNP Paribas FIO, które umożliwiają szanse na uzyskanie stopy zwrotu korzystniejszej niż bieżące oprocentowanie oferowane w ramach rachunków oszczędnościowych lub lokat terminowych przez banki, jednakże wiąże się z ryzykiem straty części zainwestowanych środków. 
 • Brak konieczności dokonywania co miesiąc regularnych wpłat – realizację weryfikujemy jedynie raz w roku.
 • Brak dodatkowych opłat za zerwanie lub niedotrzymanie warunków.
 • Elastyczna formuła, która pozwala Ci samodzielnie zadecydować o istotnych parametrach: czas trwania, wysokość wpłat, profil inwestycyjny.
 • Możliwość dokonania wpłat do Programu w wysokości wyższej niż pierwotnie deklarowana.

Informacje dodatkowe

Opłaty

Uczestnictwo w Programie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty początkowej. Jej wysokość uzależniona jest od:
 • wybranej Strategii
 • wysokości zadeklarowanej kwoty,
 • deklarowanego okresu oszczędzania.
Szczegółowe informacja na temat opłaty początkowej zawarte są w Regulaminie Programu Inwestycyjnego „Oszczędzanie z Premią”.

Osoby oszczędzające w ramach Programu Inwestycyjnego „Oszczędzanie z Premią” podobnie jak wszyscy pozostali Uczestnicy funduszu inwestycyjnego BNP Paribas FIO ponoszą koszt stałego i zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie naliczanego przez Fundusz. Szczegółowe informacje dotyczące opłat zamieszczone są w Tabeli Opłat dostępnej u Dystrybutora oraz na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.

Program dostępny od 1 lipca 2021 roku.

Ryzyka związane z uczestnictwem w Programie

Środki wpłacane w ramach Programu inwestowane są w jednostki uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Uczestnictwo w Funduszu wiąże się z poniższymi rodzajami ryzyk:

 • Ryzyko rynkowe: osiągane wyniki mogą być uzależnione od zmian cen instrumentów wchodzących w skład portfela w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów rynkowych (cen na rynku): kursów walutowych, stóp procentowych, cen towarów oraz cen instrumentów.
 • Ryzyko kredytowe: ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz.
 • Ryzyko kontrahenta: ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.
 • Ryzyko płynności: ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie, a także dokonanie rzetelnej wyceny, co w konsekwencji może doprowadzić do konieczności zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.
 • Ryzyko operacyjne: ryzyko, które objawia się możliwością poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
 • Ryzyko stosowania instrumentów pochodnych: wynika z możliwości poniesienia strat w skutek niekorzystnych zmian kursów akcji, poziom stóp procentowych, kursów walut itp. Ze względu na charakter instrumentów pochodnych, konsekwencje mogą być większe niż w przypadku klasycznych instrumentów finansowych.
 • Ryzyko modeli: wynika z błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu modeli, które służą do wyceny instrumentów finansowych.
 • Ryzyko makroekonomiczne: osiągane wyniki mogą być uzależnione od wielu parametrów, takich jak: poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom stóp procentowych, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych.
 • Ryzyko inflacji: wzrost inflacji może spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych przez Subfundusz instrumentów dłużnych, jak również spadek wartości tych inwestycji.
 • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: istnieje ryzyko, że bank depozytariusz jako podmiot prowadzący rejestr aktywów Funduszu oraz jego Subfunduszy lub współpracujące z nim podmioty nie wiążą się z obowiązków, wskutek czego Subfundusz może ponieść stratę.

Konto do wpłat

12 1880 0009 0000 0013 0110 6000

NOTA PRAWNA / DISCLAIMER

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem emisyjnym oraz z KIID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij