Strona główna

Wymiana informacji podatkowych (CRS/FATCA)

Informacja dla klienta indywidualnego, klienta instytucjonalnego (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej).

CRS (COMMON REPORTING STANDARD)

Wzorując się na regulacjach FATCA, grupy państw zrzeszonych w Unii Europejskiej oraz wokół organizacji OECD, przyjęły podobne rozwiązania mające na celu umożliwienia wzajemnej wymiany informacji podatkowych, a przez to globalne uszczelnienie systemów podatkowych. Wymiana informacji podatkowych ma odbywać się w ramach jednolitego standardu regulacyjnego określanego jako Common Reporting Standard (CRS) a formalnie rzecz biorąc Automatic Exchange of Information (AEOI). W praktyce, nazwy te używane są wymiennie natomiast BNP Paribas TFI S.A. dla opisania tego standardu stosuje skrót CRS. W celu implementacji tego standardu na poziomie Unii Europejskiej została przyjęta dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Implementacja tej dyrektywy na grunt prawa polskiego nastąpiło na podstawie Ustawy z dnia 09 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017, poz. 648; dalej „Ustawa CRS”). Analogicznie do regulacji FATCA postanowienia Ustawy CRS nakładają na instytucje finansowe, w tym również BNP Paribas TFI S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez BNP Paribas TFI S.A.  obowiązek wdrożenia procedur w celu identyfikacji osób (oraz ich rachunków) posiadających inną rezydencję podatkową niż polska lub amerykańska oraz przekazywania informacji do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Uczestnika lub Inwestora (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) w zakresie danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza.

Na podstawie przepisów Ustawy CRS, Fundusze zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A., zobowiązane są do weryfikacji rezydencji podatkowych Klientów, którzy:

  • od dnia 01 maja 2017 nabywają lub
  • do dnia 30 kwietnia 2017 r. nabyli

jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne Funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.

FATCA

to ustawa Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) z dnia 28 marca 2010 roku dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (ang. Foreign Account Tax Compliance Act). Jej celem jest zobowiązanie zagranicznych (względem USA) instytucji finansowych (ang. FFIs - Foreign Financial Institutions) do przekazywania do USA danych o saldach rachunków oraz informacji o ich posiadaczach – podatnikach USA (w rozumieniu definicji, o której mowa w pkt. 2 poniżej). W ten sposób amerykańskie władze skarbowe (ang. IRS – Internal Revenue Service) stają się zdolne do weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych tych osób.

Polskie instytucje finansowe zostały objęte regulacjami FATCA w związku z podpisaną w dniu 7 października 2014 roku umową międzyrządową zawartą pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 1647) („Umową”). Zasady wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r., poz. 1712) („Ustawa FATCA”), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku.

Ustawa FATCA stanowi podstawę prawną wszelkich obowiązków nałożonych na polskie instytucje finansowe, w tym również BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BNP Paribas TFI S.A.”) oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez BNP Paribas TFI S.A. („Fundusze”), które zostały zobowiązane do wdrożenia procedur identyfikowania klientów - pod kątem posiadania przez nich statusu podatnika USA (w rozumieniu definicji, o której mowa w pkt. 2 poniżej) oraz przekazywania informacji za pośrednictwem Ministra Finansów lub organów upoważnionych przez niego amerykańskim władzom skarbowym informacji dotyczących klientów posiadających ten status oraz posiadanych przez nich rachunków. W przypadku niewywiązania się przez instytucję z powyższego obowiązku na instytucję finansową oraz jej pracowników mogą zostać nałożone sankcje administracyjne oraz karne. W takim przypadku amerykańskie władze skarbowe dodatkowo mogą nałożyć na instytucję finansową sankcyjny podatek w wysokości 30% kwoty uzyskiwanej ze źródeł w USA obciążający instytucję.

 

Artykuły

 

W jaki sposób TFI oraz Fundusze realizują obowiązki wynikające z Ustawy FATCA oraz CRS?

Od dnia 1 maja 2017 roku przystąpienie do Funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A. jest możliwe wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Klienta oświadczeń o statusie FATCA/CRS. Formularze te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskane informacje pozwalały na wypełnienie obowiązków w zakresie zarówno FATCA jak i CRS. W związku z tym Klienci są zobowiązani do udzielenia na jednym formularzu informacji o swoim statusie podatkowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz o rezydencji podatkowej w Polsce lub w innych krajach. Wypełnienie tego formularza stanowi warunek otwarcia Rejestru Uczestników na rzecz Klienta.

 

 
 

Kto jest podatnikiem USA według FATCA?

Podatnikiem USA mogą być osoby fizyczne oraz podmioty.

Podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków:
  • posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa)
  • uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta)
  • dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA
  • przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni.

 
 

Dlaczego tyle instytucji zwraca się do Klientów z prośbą o wypełnienie oświadczenia FATCA?

Poza bieżącą weryfikacją nowych Klientów, która ma miejsce w momencie zawierania umowy pomiędzy Klientem, a instytucją finansową, Ustawa FATCA jak wskazano powyżej nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek uzyskania oświadczenia podatkowego statusie FATCA od wszystkich Klientów, na rzecz których świadczone były usługi w okresie od 1 lipca 2014 do dnia 30 listopada 2015 roku. Obowiązek ten spoczywa na instytucji i nie ma podstawy prawnej, która pozwalałyby na przekazywanie raz uzyskanego od Klienta oświadczenia pomiędzy instytucjami. W przypadku korzystania z usług kilku instytucji finansowych (m.in. banki, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych) Klient jest zobligowany dostarczyć takie oświadczenie do każdej z nich w terminie do 1 grudnia 2016 roku.

 
 

Co się stanie jeżeli Klient nie dostarczy oświadczenia o statusie FATCA?

Zgodnie z Ustawą FATCA, w przypadku nie otrzymania przez BNP Paribas TFI SA wypełnionego i podpisanego przez Klienta oświadczenia o statusie FATCA, w terminie do dnia 1 grudnia 2016 roku, środki zgromadzone na rejestrach Klienta zostaną zablokowane w ciągu 3 dni roboczych po upływie tego terminu. Blokada oznaczać będzie brak możliwości czasowego dysponowania i korzystania przez Klienta ze wszystkich zgromadzonych na rejestrach Funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI SA jednostkach uczestnictwa lub wartości pieniężnych do czasu złożenia w/w oświadczenia.

 
 

Jakie są konsekwencje złożenia oświadczenia poświadczającego nieprawdę?

Osoba, która złoży oświadczenie poświadczające nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialności podlega również zatajenie zmiany statusu poprzez brak aktualizacji oświadczenia w sytuacji, kiedy status FATCA Klienta ulega zmianie.

Instytucje finansowe, poza przyjmowaniem od Klientów oświadczeń o statusie FATCA, są również zobligowane do weryfikacji danych Klientów pod kątem wystąpienia „przesłanek FATCA”, czyli zarejestrowanych danych, w tym danych osobowych, których treść może wskazywać na status „podatnika USA” np. adres korespondencyjny lub dane pełnomocników. Szczegółowy katalog „przesłanek FATCA” został określony w Umowie. 

 
 

Co zrobić z otrzymanym oświadczeniem FATCA/CRS?

Po otrzymaniu od TFI listu zawierającego formularz oświadczenia o statusie FATCA/CRS niezbędne jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz odesłanie go pocztą na adres:

ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A (wejście D, IV piętro)
02-673 Warszawa 
 
z dopiskiem: FATCA/CRS

 
 
 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij