Strona główna

2021-12-10

Komentarz specjalny dedykowany uczestnikom funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A. z dnia 10.12.2021 r.

KOLEJNA PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH

W środę 8 grudnia Rada Polityki Pieniężnej („RPP”) zdecydowała o kolejnej podwyżce stóp procentowych o 0,5% do poziomu 1,75%. Poziom podwyżki znalazł się dokładnie w środku oczekiwań rynkowych, sięgających od 0,25% do 0,75% pp. Po serii nieoczekiwanych podwyżek stóp procentowych (bądź ich braku) było to bardzo pozytywne zaskoczenie dla rynku.
 
Równie korzystnie został odebrany komunikat po posiedzeniu RPP, jasno nakreślający nastawienie organu do kwestii inflacji i zawierający rzetelne omówienie kwestii inflacji w przyszłości. Rada zerwała z twierdzeniem (o którym większość rynków wiedziała, iż jest bezpodstawne) jakoby inflacja była tylko zjawiskiem przejściowym. Jednocześnie (choć jest to częściowa prawda) stwierdziła, że inflacja ma przede wszystkim charakter zewnętrzny, na który poziom stóp procentowych nie ma wpływu. Mimo tego Rada Polityki Pieniężnej wciąż chce doprowadzać do spadku poziomu inflacji, co wiąże się z kolejnymi, wyważonymi decyzjami o podnoszeniu stóp procentowych.
 
Decyzja RPP była oczekiwana i poprawa komunikacji okazała się bardzo pozytywnym sygnałem, który zachęcił inwestorów do kupowania polskich obligacji skarbowych. Sygnał o wyważonych decyzjach w przyszłości pozytywnie wpłynął na oczekiwania rynkowe co do poziomu stóp procentowych NBP.
 
Inwestorzy oczekiwali wyższych stóp procentowych i były one „wszyte” w ceny papierów dłużnych. Wczorajsza decyzja oraz komunikat powodują nawrót inwestorów na rynek, spadek rentowności i WZROST CEN obligacji na rynku. Stopy procentowe dalej będą rosnąć, ale zdaniem uczestników rynku – nie o kolejne 1,75 punktu procentowego ale o 1-1,25 i za rok stopa procentowa NBP powinna znaleźć się na poziomie ok. 2,75-3%. Ze względu na dotychczasowe obawy o wyższy poziom stóp procentowych, jest to zmiana POZYTYWNA.
 
Instrumenty dłużne w portfelach naszych funduszy są już wysoko oprocentowane (na poziomie średnim prawie 4%) i przy dalszym uspokojeniu rynku będą pozytywnie wpływać na wycenę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
 
Wczorajsza decyzja i komunikat RPP została odebrana zarówno przez nas, jak i cały rynek POZYTYWNIE.
 

Komentarz przygotowany przez Departament Zarządzania Aktywami BNP Paribas TFI S.A.

NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Opracowany został przez BNP Paribas TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. BNP Paribas TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. BNP Paribas TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 
Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym funduszu, KIID oraz statutem, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w dokumenty dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. oraz na stronie www.tfi.bnpparibas.pl.
 
Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. BNP Paribas TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa lub zamian/konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij