Strona główna

2020-06-10

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów z dnia 10.06.2020 r.

wydzielonego w ramach BNP PARIBAS PARASOL SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 165 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 95) ogłasza o planowanym na dzień 16 czerwca 2020 roku otwarciu likwidacji SUBFUNDUSZU BNP PARIBAS ZDYWERSYFIKOWANYCH AKTYWÓW.

BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów („Subfundusz”) jest jednym z czterech subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas PARASOL Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 970, REGON 147231085; NIP 1070029883 z wydzielonymi subfunduszami.

Likwidacja Subfunduszu spowodowana jest wystąpieniem przesłanki, przewidzianej wart. 37 ust. 2 Statutu Funduszu - to jest podjęciu przez Towarzystwo w dniu 29 maja 2020 roku decyzji o likwidacja Subfunduszu z powodu utrzymywania się od kilku miesięcy wartości aktywów netto Subfunduszu poniżej kwoty 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych oraz z tego powodu, że wynagrodzenie otrzymywane przez Towarzystwo za zarządzie Subfunduszem od kilku miesięcy nie pozwala na pokrywanie kosztów funkcjonowania Subfunduszu.

Otwarcie likwidacji subfunduszu BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 roku.
Zakończenie likwidacji jest planowane na dzień 16 lipca 2020 roku.
 

Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfundusz nie będzie zbywał ani odkupywał jednostek uczestnictwa.

W związku z tym zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa Subfunduszu można było składać najpóźniej do dnia 8 czerwca 2020 roku (do godziny 23:59) tak jak wskazano to w ogłoszeniu o wystąpieniu przyczyny likwidacji opublikowanym w dniu 29 maja 2020 orku. Zlecenia złożone po 8 czerwca 2020 roku zostaną odrzucone. Zlecenia złożone w terminie ale niekompletne lub niepełne i w związku z tym wymagające wyjaśnień również mogą zostać odrzucone.

Po otwarciu likwidacji Subfundusz zaprzestanie dokonywania i ogłaszania wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny.

Likwidatorem Subfunduszu jest BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.

Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu do dnia 22 czerwca 2020 roku na poniżej wskazany adres do korespondencji z Likwidatorem.

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Twarda 18, pięto 18
00-105 Warszawa
Tel (+48 22) 566 98 00
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl
 

W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym powyżej terminie, wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Funduszu najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 roku, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jedną jednostkę uczestnictwa subfundusz zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę jednostek uczestnictwa Subfunduszu pozostających w posiadaniu uczestników Subfunduszu. Likwidator przekaże środki pieniężne przeznaczone do wypłaty dla uczestników na rachunki uczestników Subfunduszu, zapisane w rejestrze uczestników na podstawie wcześniej składanych dyspozycji lub na inne wskazane przez uczestników Subfunduszu rachunki bankowe. Dopuszczalne jest też przekazanie środków pieniężnych przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który mają trafić środki przeznaczone dla uczestnika Funduszu, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi najpóźniej do dnia 20 czerwca 2020 roku na adres:

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Twarda 18, pięto 18
00-105 Warszawa
Tel (+48 22) 566 98 00
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl
 

Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 26 czerwca 2020 r. Ewentualne zwroty wypłat dla Uczestników, które trafią na rachunki Subfunduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego jeżeli nie uda się ustalić poprawnego rachunku uczestnika lub nadać ich przekazem pocztowym.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem dokonanym w trybie art. 37 Statutu BNP Paribas PARASOL Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Likwidacja nie jest prowadzona w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2005 nr 114 poz. 963). 

 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij