Strona główna

2016-02-23

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa BGŻ BNP Paribas FIO

TFI BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy Funduszu (dalej: „Subfundusze” oraz „Jednostki Uczestnictwa”):

1) BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania,
2) BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania,
3) BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania,
4) BGŻ BNP Paribas Obligacji,
5) BGŻ BNP Paribas Pieniężny,
6) BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu,
7) BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu.

Do skutecznego otworzenia Funduszu konieczne jest zebranie wpłat w wysokości wskazanej poniżej do wszystkich wskazanych wyżej Subfunduszy.
Łączna wysokość wpłat do każdego z Subfunduszy nie może być niższa niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych.

Termin rozpoczęcia oraz zakończenia zapisów

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w dniu 23 lutego 2016 r. i zakończy w dniu 08 marca 2016 r. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wymaganej wysokości do skutecznego otwarcia Funduszu.
O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.tfi.bgzbnpparibas.pl.

Miejsce przyjmowania zapisów

Zapisy będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa w godz. 09:00 do 17:00.

Podmioty uprawnione do składania zapisów

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa są Towarzystwo, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonają wpłaty w ramach zapisów w wysokości co najmniej 200 złotych.

Sposób dokonywania zapisów

Zapis na Jednostki Uczestnictwa zostanie dokonany na formularzu, którego treść zostanie przygotowana przez Towarzystwo. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa, ponosi osoba zapisująca się. Dla ważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa wymagane jest złożenie w terminach przyjmowania zapisów właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty.

Zapis na Jednostki Uczestnictwa winien wskazywać Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są przedmiotem zapisu, a w przypadku Subfunduszy z wyodrębnionymi kategoriami, również ich kategorię.

Sposób dokonywania wpłat

Podmiot zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą wyłącznie w formie przelewu na następujące wydzielone rachunki bankowe Towarzystwa prowadzone przez Deutsche Bank Polska S.A. odrębnie w odniesieniu do danego Subfunduszu:

1) BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania - PL62 1880 0009 0000 0013 0107 6000
2) BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania - PL91 1880 0009 0000 0013 0107 8000
3) BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania – PL23 1880 0009 0000 0013 0108 0000
4) BGŻ BNP Paribas Obligacji - PL52 1880 0009 0000 0013 0108 2000
5) BGŻ BNP Paribas Pieniężny - PL81 1880 0009 0000 0013 0108 4000
6) BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu - PL13 1880 0009 0000 0013 0108 6000
7) BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu - PL42 1880 0009 0000 0013 0108 8000
 

Skutki prawne złożenia zapisu

Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania wydzielonego rachunku bankowego Towarzystwa.

Cena Jednostki Uczestnictwa

W ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa, cena Jednostki Uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich Jednostek Uczestnictwa objętych zapisami i będzie wynosić 100 złotych. W ramach zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Wpłaty w ramach zapisów na poszczególne Subfundusze nie będą obciążane opłatą manipulacyjną.

Zapis na jednostki uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy, nie może być także złożony z zastrzeżeniem terminu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na jednostki uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów.

Przydział Jednostek Uczestnictwa

Towarzystwo w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa nastąpi w oparciu o ważnie złożone zapisy i następuje poprzez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających na dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

Zwrot wpłat do Funduszu

Przypadki, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonych przez Depozytariusza Funduszu zostały opisane szczegółowe w statucie Funduszu.           

 
 

Dołączone pliki

 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij