Strona główna

BNP Paribas – IKE Nestor

(UWAGA: Od dnia 29.09.2019 roku BNPP FIO zaprzestał otwierania nowych IKE i umożliwia jedynie kontynuowanie IKE otwartych do tego dnia).

IKE - rozwiązanie inwestycyjne z myślą o emeryturze

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) przeznaczone jest dla osób, które chcą samodzielnie inwestować na przyszłą emeryturę w ramach III filaru i skorzystać ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki).

CHAKARTERYSTYKA IKE 

  • Gromadzisz środki na przyszłą emeryturę w ramach III filaru - zgromadzone środki zapewniają dodatkową, niezależną od Skarbu Państwa emeryturę
  • Zysk wypracowany w IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych
  • Wysoki roczny limit wpłat
  • Elastyczność w inwestowaniu – możliwość wyboru właściwej strategii inwestycyjnej
  • Brak opłat manipulacyjnych oraz kosztów otwarcia rejestrów w ramach IKE
  • Brak obowiązku regularnych wpłat

DLA KOGO IKE? 

Na IKE może inwestować każdy, kto ukończył 16 lat. Nie ma możliwości założenia więcej niż jednego rachunku IKE dla jednego Uczestnika, ani posiadania wspólnego IKE np. przez małżonków. Zgromadzone środki na IKE stanowią osobisty majątek i jako taki podlegają dziedziczeniu przez Twoich bliskich w przypadku śmierci.

LIMIT WPŁAT 

Maksymalna wysokość wpłat na konto IKE w 2022 roku wynosi 17 766,00 zł.

CZYM IKE RÓŻNI SIĘ OD IKZE?

Dowiedz się więcej! »»

ISTOTNE RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY?

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy w zakładce Dokumenty bieżące.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem emisyjnym oraz z KIID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

 
 
 
powrót
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij