Strona główna

Program Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności”

Uwaga: Informujemy, że od dnia 07.08.2020 roku Fundusz nie zawiera nowych umów o Program Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności”. Umowy zawarte do tego dnia, są obsługiwane przy uwzględnieniu zmienionego Regulaminu Programu. Ostateczne zmiany Regulaminu wchodzą w życie od 10.12.2021 roku i dotyczą w szczególności nazw i składu poszczególnych portfeli. Regulamin uległ aktualizacji 01.01.2023 roku, gdyż zmianie uległa nazwa „Kluczowych Informacji dla Inwestora” na „Dokument zawierający kluczowe informacje” ze względu na obowiązujące przepisy wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014.

Jak Państwo wiedzą w dniu 24.09.2020 r. została otwarta likwidacja Subfunduszu BNP Paribas Aktywny, planowana na okres trzech lat czyli do 24.09.2023 r. z możliwością przedłużenia. (Szczegółowe informacje o likwidacji można znaleźć w Zakładce: „PRODUKTY” / ”Fundusze Otwarte” gdzie – po wyświetleniu listy funduszy należy wybrać BNP Paribas Premium SFIO a potem Subfundusz BNP Paribas Aktywny.)

Likwidacja ma również wpływ na Uczestników Programu Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności” ponieważ określony procent wpłat dokonywanych przez uczestników Programu, trafiał do subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Ze względu na otwarcie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny, Fundusz był zmuszony najpierw czasowo a teraz ostatecznie wyłączyć subfundusz BNP Paribas Aktywny z Programu. Wyłączenie BNP Paribas Aktywny z Programu spowoduje, że rejestry otwarte w tym Subfunduszu w ramach Programu zostaną przekształcone w rejestry zwykłe prowadzone w Subfunduszu BNP Paribas Aktywny w likwidacji. Jednostki uczestnictwa nabyte do tego Subfunduszu nie będą pokazywane jako jednostki uczestnictwa gromadzone w Programie „Male Wielkie Oszczędności” i nie będą widoczne w rocznym potwierdzeniu transakcji z Programu co może spowodować, że łączna wartość środków zgormadzonych w Programie wykazana na potwierdzeniu transakcji będzie niższa o środki, które są w Subfunduszu Aktywnym.

Szczegółowy zakres zmian znajdą Państwo w załączonym poniżej „Zawiadomieniu o wprowadzeniu od dnia 10.12.2021 r. zmian do Regulaminu Programu Systematycznego Oszczędzania „Małe Wielkie Oszczędności”.

ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU OD DNIA 10.12.2021 R. ZMIAN DO REGULAMINU  PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA „MAŁE WIELKIE OSZCZĘDNOŚCI”

Uczestników, którzy zawarli z BNP Paribas Premium Specjalistycznym Funduszem inwestycyjnym (poprzednia nazwa Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty a wcześniej Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) Umowę o Program Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności” („Program”) informujemy, że aby wpłaty dokonywane do Programu nie trafiały na rachunek subfunduszu „BNP Paribas Aktywny w likwidacji” a jednocześnie aby Uczestnicy Programu nie byli pozbawienie możliwości realizacji Umowy o Program, Fundusz wprowadził w sierpniu 2020 r. czasową zmianę Regulaminu Programu Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności”. Obecnie od dnia 10.12.2021 r. Fundusz wprowadza tę i inne zmiany jako zmiany ostateczne. Zmiany polegają głównie na:

  1. Zmianie w § 3 składu Portfela Stabilnego, Portfela Zrównoważonego i Portfel Agresywnego poprzez dodanie do ich nazw słowa: „dostrojony” oraz poprzez wykreślenie z ich składu subfunduszu BNP Paribas Aktywny i określeniu innej proporcji inwestowania środków pomiędzy Subfundusze wchodzące w skład tych portfeli. Nowa proporcja został tak dostrojona aby poszczególne części sumowały się do 100%. Po tej zmianie Portfele otrzymały następujący nowy skład:
Portfel Bezpieczny
70% BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (wcześniej Spektrum Dłużny),
30% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (wcześniej Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych),
 
Portfel Stabilny – dostrojony
30% BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (wcześniej Spektrum Dłużny),
40% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (wcześniej Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych),
30% BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (wcześniej Spektrum Globalnych Możliwości),
0% BNP Paribas Aktywny (wcześniej Raiffeisen Aktywnego Inwestowania a następnie Spektrum Aktywny),
 
Portfel Zrównoważony - dostrojony
20% BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (wcześniej Spektrum Dłużny),
30% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (wcześniej Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych),
50% BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (wcześniej Spektrum Globalnych Możliwości),
0% BNP Paribas Aktywny (Raiffeisen Aktywnego Inwestowania a następnie Spektrum Aktywny),
 
Portfel Agresywny - dostrojony
10% BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (wcześniej Spektrum Dłużny),
20% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (wcześniej Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych),
70% BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (wcześniej Spektrum Globalnych Możliwości),
0% BNP Paribas Aktywny (Raiffeisen Aktywnego Inwestowania a następnie Spektrum Aktywny),
  1. Dodaniu w § 3 informacji o tym, że Fundusz od dnia 07.08.2020 r. nie zawiera już umów o nowe Portfele oraz dodaniu informacji w § 5 ust 2 że: „Rozwiązanie Umowy wyklucza możliwość przystąpienia do Programu w ramach kolejnej Umowy ze względu na to, że od dnia 07.08.2020 r. Fundusz zaprzestał zawierania nowych Umów o Program.
  2. Dodaniu w § 3 ust. 5 wyjaśnienia powodów dla których Regulamin został tak znacznie zmieniony.
  3. Dodaniu § 4a w brzmieniu:

„1. W związku z otwarciem likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny nastąpi trwała zmiana składu portfeli opisana w § 3. Subrejestry prowadzone do tej pory w ramach Programu w Subfunduszu BNP Paribas Aktywny zostały przekształcone w subrejestry prowadzone na zasadach ogólnych a zgromadzone na nich Jednostki Uczestnictwa pozostaną w tym Subfunduszu do dnia wypłaty dokonanej przez Likwidatora w związku z zakończeniem likwidacji.

2. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone do dnia 06.08.2020 r. w Subfunduszu BNP Paribas Aktywny nie są już objęte umową o Program. W szczególności nie ma do nich zastosowania § 4 i 5 Regulaminu.”

5. Dodaniu w § 5 ust. 3 zasadyże w przypadku gdy w wyniku złożenia zlecenia częściowego odkupienia na rejestrach Programu pozostały by jednostki uczestnictwa o wartości niższej niż 500 zł Fundusz dokonuje odkupienia wszystkich jednostek Uczestnictwa co powoduje zamkniecie rejestrów i rozwiązanie Umowy.

6. Dodaniu w § 7 ust 2 informacji, że Fundusz może zmienić Regulamin z ważnych powodów, którymi są: zmiany w przepisach prawa i regulacjach dotyczących Funduszu, wyroki postanowienia sądu, decyzje administracyjne mające bezpośredni wpływ na Fundusz lub wprowadzenie nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w obsłudze Programu przyjmując, że te ostatnie zmiany będą tylko techniczno-– organizacyjne i nie pogorszą sytuacji Uczestnika.

Dodaniu w § 7 ust 2 informacji, że zmiany Regulaminu które mają wpływ na prawa nabyte przez Uczestnika ale wynikające z postanowień lub wyroków sądu oraz decyzji administracyjnych mających bezpośredni wpływ na Fundusz, wchodzą w życie z dniem określonym przez Fundusz.

ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA „MAŁE WIELKIE OSZCZĘDNOŚCI” OD 01.01.2023 R.

BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje, że dostosowuje Regulamin do obowiązujących przepisów od 01.01.2023 r. w ramach Regulaminu Programu Systematycznego Inwestycyjnego "Małe Wielkie Oszczędności".

Zmianie uległa nazwa „Kluczowych Informacji dla Inwestora” na „Dokument zawierający kluczowe informacje” ze względu na obowiązujące przepisy wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014.

Zmiana została już naniesiona na załączony Regulamin poniżej wraz z aktualizacją dat Regulaminu na 01.01.2023 r.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 
 
 
powrót
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij