Strona główna

Program Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności”

Uwaga: Informujemy, że od dnia 07.08.2020 roku Fundusz nie zawiera nowych umów o Program Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności”. Umowy zawarte do tego dnia, są obsługiwane przy uwzględnieniu zmienionego Regulaminu Programu. Ostateczne zmiany Regulaminu wchodzą w życie od 10.12.2021 roku i dotyczą w szczególności nazw i składu poszczególnych portfeli.

Jak Państwo wiedzą w dniu 24.09.2020 r. została otwarta likwidacja Subfunduszu BNP Paribas Aktywny, planowana na okres trzech lat czyli do 24.09.2023 r. z możliwością przedłużenia. (Szczegółowe informacje o likwidacji można znaleźć w Zakładce: „PRODUKTY” / ”Fundusze Otwarte” gdzie – po wyświetleniu listy funduszy należy wybrać BNP Paribas Premium SFIO a potem Subfundusz BNP Paribas Aktywny.)

Likwidacja ma również wpływ na Uczestników Programu Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności” ponieważ określony procent wpłat dokonywanych przez uczestników Programu, trafiał do subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Ze względu na otwarcie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny, Fundusz był zmuszony najpierw czasowo a teraz ostatecznie wyłączyć subfundusz BNP Paribas Aktywny z Programu. Wyłączenie BNP Paribas Aktywny z Programu spowoduje, że rejestry otwarte w tym Subfunduszu w ramach Programu zostaną przekształcone w rejestry zwykłe prowadzone w Subfunduszu BNP Paribas Aktywny w likwidacji. Jednostki uczestnictwa nabyte do tego Subfunduszu nie będą pokazywane jako jednostki uczestnictwa gromadzone w Programie „Male Wielkie Oszczędności” i nie będą widoczne w rocznym potwierdzeniu transakcji z Programu co może spowodować, że łączna wartość środków zgormadzonych w Programie wykazana na potwierdzeniu transakcji będzie niższa o środki, które są w Subfunduszu Aktywnym.

Szczegółowy zakres zmian znajdą Państwo w załączonym poniżej „Zawiadomieniu o wprowadzeniu od dnia 10.12.2021 r. zmian do Regulaminu Programu Systematycznego Oszczędzania „Małe Wielkie Oszczędności”.

ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU OD DNIA 10.12.2021 R. ZMIAN DO REGULAMINU  PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA „MAŁE WIELKIE OSZCZĘDNOŚCI”

Uczestników, którzy zawarli z BNP Paribas Premium Specjalistycznym Funduszem inwestycyjnym (poprzednia nazwa Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty a wcześniej Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy) Umowę o Program Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności” („Program”) informujemy, że aby wpłaty dokonywane do Programu nie trafiały na rachunek subfunduszu „BNP Paribas Aktywny w likwidacji” a jednocześnie aby Uczestnicy Programu nie byli pozbawienie możliwości realizacji Umowy o Program, Fundusz wprowadził w sierpniu 2020 r. czasową zmianę Regulaminu Programu Systematycznego Inwestowania „Małe Wielkie Oszczędności”. Obecnie od dnia 10.12.2021 r. Fundusz wprowadza tę i inne zmiany jako zmiany ostateczne. Zmiany polegają głównie na:

  1. Zmianie w § 3 składu Portfela Stabilnego, Portfela Zrównoważonego i Portfel Agresywnego poprzez dodanie do ich nazw słowa: „dostrojony” oraz poprzez wykreślenie z ich składu subfunduszu BNP Paribas Aktywny i określeniu innej proporcji inwestowania środków pomiędzy Subfundusze wchodzące w skład tych portfeli. Nowa proporcja został tak dostrojona aby poszczególne części sumowały się do 100%. Po tej zmianie Portfele otrzymały następujący nowy skład:
Portfel Bezpieczny
70% BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (wcześniej Spektrum Dłużny),
30% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (wcześniej Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych),
 
Portfel Stabilny – dostrojony
30% BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (wcześniej Spektrum Dłużny),
40% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (wcześniej Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych),
30% BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (wcześniej Spektrum Globalnych Możliwości),
0% BNP Paribas Aktywny (wcześniej Raiffeisen Aktywnego Inwestowania a następnie Spektrum Aktywny),
 
Portfel Zrównoważony - dostrojony
20% BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (wcześniej Spektrum Dłużny),
30% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (wcześniej Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych),
50% BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (wcześniej Spektrum Globalnych Możliwości),
0% BNP Paribas Aktywny (Raiffeisen Aktywnego Inwestowania a następnie Spektrum Aktywny),
 
Portfel Agresywny - dostrojony
10% BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (wcześniej Spektrum Dłużny),
20% BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (wcześniej Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych),
70% BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (wcześniej Spektrum Globalnych Możliwości),
0% BNP Paribas Aktywny (Raiffeisen Aktywnego Inwestowania a następnie Spektrum Aktywny),
  1. Dodaniu w § 3 informacji o tym, że Fundusz od dnia 07.08.2020 r. nie zawiera już umów o nowe Portfele oraz dodaniu informacji w § 5 ust 2 że: „Rozwiązanie Umowy wyklucza możliwość przystąpienia do Programu w ramach kolejnej Umowy ze względu na to, że od dnia 07.08.2020 r. Fundusz zaprzestał zawierania nowych Umów o Program.
  2. Dodaniu w § 3 ust. 5 wyjaśnienia powodów dla których Regulamin został tak znacznie zmieniony.
  3. Dodaniu § 4a w brzmieniu:

„1. W związku z otwarciem likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny nastąpi trwała zmiana składu portfeli opisana w § 3. Subrejestry prowadzone do tej pory w ramach Programu w Subfunduszu BNP Paribas Aktywny zostały przekształcone w subrejestry prowadzone na zasadach ogólnych a zgromadzone na nich Jednostki Uczestnictwa pozostaną w tym Subfunduszu do dnia wypłaty dokonanej przez Likwidatora w związku z zakończeniem likwidacji.

2. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone do dnia 06.08.2020 r. w Subfunduszu BNP Paribas Aktywny nie są już objęte umową o Program. W szczególności nie ma do nich zastosowania § 4 i 5 Regulaminu.”

5. Dodaniu w § 5 ust. 3 zasadyże w przypadku gdy w wyniku złożenia zlecenia częściowego odkupienia na rejestrach Programu pozostały by jednostki uczestnictwa o wartości niższej niż 500 zł Fundusz dokonuje odkupienia wszystkich jednostek Uczestnictwa co powoduje zamkniecie rejestrów i rozwiązanie Umowy.

6. Dodaniu w § 7 ust 2 informacji, że Fundusz może zmienić Regulamin z ważnych powodów, którymi są: zmiany w przepisach prawa i regulacjach dotyczących Funduszu, wyroki postanowienia sądu, decyzje administracyjne mające bezpośredni wpływ na Fundusz lub wprowadzenie nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w obsłudze Programu przyjmując, że te ostatnie zmiany będą tylko techniczno-– organizacyjne i nie pogorszą sytuacji Uczestnika.

Dodaniu w § 7 ust 2 informacji, że zmiany Regulaminu które mają wpływ na prawa nabyte przez Uczestnika ale wynikające z postanowień lub wyroków sądu oraz decyzji administracyjnych mających bezpośredni wpływ na Fundusz, wchodzą w życie z dniem określonym przez Fundusz.

Zawiadomienie o zmianach Regulaminu i treść zaktualizowanego Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl. Treść Regulaminu przez 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianach będzie pokazywana tak aby można było śledzić wprowadzone zmiany.

Szczegółowy zakres zmian jest pokazany w załączonym tekście Regulaminu – zapisy, które są usuwane zostały zaznaczone jako przekreślone a tekst, który jest dodawany został zaznaczmy jako podkreślony.

 
 
 
powrót
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij