Strona główna

Przetwarzanie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, „Rozporządzenie” wprowadza nowe ramy prawne dla przetwarzania danych. Towarzystwo dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, niniejszym informujemy jak poniżej:
 

Artykuły

 

Dane Administratora

Każdy z Funduszy jest administratorem danych osobowych potencjalnych uczestników, którzy poprosili o informacje o danym funduszu, uczestników którzy zawarli z danym Funduszem umowę o uczestnictwo ich pełnomocników, przedstawicieli i reprezentantów, osób uposażonych, spadkobierców, beneficjentów rzeczywistych. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Funduszu. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy o uczestnictwo w Funduszu lub przekazaniu informacji.

 
 

Zgoda na korespondencję drogą elektroniczną

Fundusz będzie prowadził z uczestnikami korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie za uprzednią zgodą uczestnika, wyrażoną na formularzu zlecenia, z zastrzeżeniem dotyczącym formy udzielania odpowiedzi na reklamacje określną w Regulaminie składania i rozpatrywania reklamacji w BNP Paribas Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

 
 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych i dokonać ich sprostowania, a ponadto, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami przysługuje jej:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;

 
 

Okres przechowywania danych

Fundusz przetwarza dane osobowe przez okres trwania umowy z Funduszem, a po zakończeniu umowy przechowuje je przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia roszczeń przez Uczestnika. Oznacza to, że co do zasady dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zamknięcia ostatniego rejestru uczestnika chyba, że Uczestnik zgłosi sprzeciw, zażąda ograniczenia przetwarzania danych.
Towarzystwo jako administrator zgód marketingowych przechowuje dane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie nie dłużej jednak niż 10 lat.

 
 

Odbiorcy danych

Dane uczestników przekazywane są następującym odbiorcom danych:

 • Podmioty, z którymi Towarzystwo lub Fundusze zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak:
  • BNP Paribas Bank Polska S.A. jako dystrybutor jednostek uczestnictwa;
  • ProService Finteco Sp. z o.o. jako agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy;

 
 

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 
 

Kategorie danych osobowych

 • Dane osobowe typu: imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu;
 • Dane teleadresowe typu: adres zamieszkania lub korespondencyjny, telefon, e-mail;
 • Dane finansowe typu: liczba i wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych posiadanych w Funduszu, dane każdej transakcji wykonywanej na jednostkach uczestnictwa/certyfikatach inwestycyjnych;
 • Dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

 
 

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych przez Towarzystwo odbywa się w celu przekazywania informacji marketingowych.
 
Przetwarzanie danych przez Fundusze jest niezbędne w celu: (i) realizacji umowy uczestnictwa w Funduszu (art. 6 ust. 1 lit. b), co obejmuje procesy takie jak obsługa zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i odpowiednio certyfikatów inwestycyjnych oraz przyjmowanie innych dyspozycji i zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach; (ii) archiwizacji; (iii) wykonania obowiązków ustawowych przykładowo badania statusu FATCA, CRS, badanie adekwatności inwestycji (badanie MIFID);
(iv) zabezpieczenia prawnie usprawiedliwionego interesu Funduszu jako administratora.

 
 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

WALĘDZIAK-SKOWROŃSKA Marta, kontakt e-mail: daneosobowe@tfi.bnpparibas.pl albo pisemnie na adres siedziby administratora.

 
 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Fundusze i Towarzystwo jako administratorów danych.

 
 
 

Dołączone pliki

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij