Strona główna

BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji

 
 

Opis funduszu

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 165 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 95) ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu BNP PARIBAS ZDYWERSYFIKOWANYCH AKTYWÓW w dniu 16 czerwca 2020 roku.
 
BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów („Subfundusz”) jest jednym z czterech subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas PARASOL Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 970, REGON 147231085; NIP 1070029883 z wydzielonymi subfunduszami.
Likwidacja Subfunduszu spowodowana jest wystąpieniem przesłanki, przewidzianej wart. 37 ust. 2 Statutu Funduszu - to jest podjęciu przez Towarzystwo w dniu 29 maja 2020 roku decyzji o likwidacja Subfunduszu z powodu utrzymywania się od kilku miesięcy wartości aktywów netto Subfunduszu poniżej kwoty 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych oraz z tego powodu, że wynagrodzenie otrzymywane przez Towarzystwo za zarządzie Subfunduszem od kilku miesięcy nie pozwala na pokrywanie kosztów funkcjonowania Subfunduszu.
 
Zakończenie likwidacji jest planowane na dzień 16 lipca 2020 roku. Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfundusz nie zbywa ani nie odkupuje jednostek uczestnictwa. Więcej informacji >>>
 

Notowania / Performance Data Tables

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

 

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2020-06-16

Dzień -0,51%
Miesiąc -0,04%
Kwartał 11,30%
Pół roku -3,98%
Rok -0,24%
3 lata -0,77%
5 lat 3,87%
10 lat   --  
Obecny rok -4,36%
2019 9,17%
2018 -9,11%
2017 11,63%
2016 -0,74%
2015 -0,49%
2014   --  
Od początku 6,79%
 

Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia /
Inception date
2014-05-15
Opłata dystrybucyjna /
Entry fee (purchase)
zgodnie z aktualną Tabelą Opłat
Opłata za odkupienie /
Exit fee (redemption)
bez opłat
Opłata za zarządzanie /
Management fee
0,6% w skali roku
Opłata za success fee /
Success fee
Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie
Minimalna pierwsza wpłata /
Minimum initial investment
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata /
Minimum subsequent investment
100 PLN
Zarządzający /
Sub-fund managers
BNP Paribas TFI S.A.
Kategoria /
Category
A
 

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

  • Spektrum inwestycyjne Subfunduszu stanowią „koszyki” instrumentów notowanych na wyselekcjonowanych zagranicznych rynkach akcyjnych i dłużnych oraz inwestycje, których wycena zależy od kursów surowców i złota.
  • Zarządzający dokonują cokwartalnej realokacji lokat funduszu pomiędzy najbardziej perspektywiczne, w ich ocenie, klasy aktywów na rynkach globalnych.
  • Ocena atrakcyjności rynków akcyjnych i dłużnych jest dokonywana oddzielnie dla poszczególnych obszarów geograficznych (np. USA, Europa Zachodnia, rynki wschodzące).
  • Minimum 40% aktywów Subfunduszu jest alokowanych na wyselekcjonowanych geograficznie rynkach instrumentów dłużnych, co ogranicza zmienność wyceny jednostki uczestnictwa.
  • Minimum 50% wartości portfela Subfunduszu jest zabezpieczana przed ryzykiem walutowym. Elastyczna polityka w zakresie stosowania zabezpieczeń walutowych w stosunku do pozostałej części portfela otwiera możliwość generowania dodatkowego wzrostu wyceny w okresach osłabienia złotego.
  • Subfundusz dokonuje ekspozycji na rynki zagraniczne poprzez tytuły uczestnictwa zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania, w tym funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds).
  • Dzięki niskim kosztom wykorzystywanych instrumentów Subfundusz maksymalizuje długoterminową stopę zwrotu.
 

ARCHIWALNE WYCENY BGŻ SFIO (Kat. BGŻ OPTIMA, kat. BGŻ)

 

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij