Strona główna

BNPP Stabilnego Wzrostu

Informacja reklamowa / Advertisement

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

BNPP Stabilnego Wzrostu jest subfunduszem wydzielonym w ramach BNPP FIO. Subfundusz koncentruje się na inwestowaniu w instrumenty dłużne oraz instrumenty udziałowe, a więcej o polityce inwestycyjnej poniżej. Subfunduszem zarządzają: Piotr Zagała - Dyrektor Departamentu Inwestycji, Izabela Sajdak, Konrad Strzeszewski, Wojciech Woźniak i Igor Lenart. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2022-08-11

Dzień0,41%
1M3,61%
3M4,79%
6M-8,52%
12M-14,37%
3 lata-2,45%
5 lat-4,47%
10 lat13,76%
Obecny rok-9,08%
20211,67%
20204,54%
20191,29%
2018-3,51%
20176,88%
20162,28%
Od początku40,81%
Zainwestuj online
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia / Inception date2005-01-19
Opłata za nabycie / Entry fee (purchase)zgodnie z aktualną Tabelą Opłat »
Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption)bez opłat
Wynagrodzenie za zarządzanie / Management fee2,00% w skali roku
Wynagrodzenie zmienne / Success feeszczegółowy sposób kalkulacji zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie określa Statut BNP Paribas FIO w art.69 pkt.3-4
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment200 PLN
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment100 PLN
Benchmark70% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Govt All >1 YR, 30% WIG20
Rachunek nabyć / Account purchase68 1880 0009 0000 0013 0066 5000
Waluta funduszuPLN
Zalecany horyzont inwestycyjny w latach3
SRRI (w skali 1-7)4

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu
(w porównaniu do benchmarku)

Okres BNPP Stabilnego Wzrostu Benchmark
1M -1.7% -3,15%
3M -7.1% -9,22%
12M -16.0% -15,73%
36M -7.2% -12,54%
60M -7.6% -7,23%
120 11.4% 9,48%
YTD -12.2% -12,37%
Wyceny z dnia 2022-06-30 dla jednostek kategorii A

SRRI jest to syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowiący miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Poziom ryzyka prezentowany jest w skali numerycznej od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższy poziom ryzyka, a 7 – najwyższy. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu BNPP Stabilnego Wzrostu w:
  • instrumenty dłużne tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu
  • instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa – nie mniej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.
  • Akcje, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie członkowskim, których nabycie jest dopuszczalne przez Subfundusz – od 10% do 40% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
  • Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.
  • Do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Nota prawna / Disclaimer

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem emisyjnym oraz z KIID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij