Strona główna

BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych

Informacja reklamowa / Advertisement

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

Decyzją Zarządu BNP Paribas TFI S.A. nastąpiła od dnia 10 maja 2022 r. istotna zmiana w strategii zarządzania Subfunduszem BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (uprzednio istniejący pod nazwą BNPP Papierów Dłużnych).
 
Podobnie jak uprzednio, gros aktywów Subfunduszu alokowane będzie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Pomniejsza część aktywów alokowana będzie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Bardzo istotna zmiana w portfelu nastąpi natomiast w zakresie tzw. średniej duracji portfela (czas trwania) oraz średniego okresu do wykupu, nabywanych instrumentów. Zmiana ta skutkować będzie pewną zmianą oczekiwanej stopy zwrotu portfela (instrumenty długoterminowe charakteryzują się wyższą rentownością) przy jednoczesnym, bardzo istotnym zmniejszeniu fluktuacji wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu.
Subfunduszem zarządzają: Piotr Zagała - Dyrektor Departamentu Inwestycji, Izabela Sajdak, Konrad Strzeszewski, Wojciech Woźniak i Igor Lenart. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

W DNIU 10 MAJA 2022 R. NASTĄPIŁA ZMIANA STRATEGII INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2024-07-12

Dzień0,02%
1M0,41%
3M1,20%
6M2,46%
12M5,40%
3 lata-5,87%
5 lat-1,07%
10 lat11,35%
Obecny rok2,62%
20236,68%
2022-5,25%
2021-9,85%
20204,83%
20192,87%
20182,52%
Od początku31,41%
Zainwestuj online
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia / Inception date2010-12-20
Opłata za nabycie / Entry fee (purchase)zgodnie z aktualną Tabelą Opłat »
Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption)bez opłat
Wynagrodzenie za zarządzanie / Management fee0,95% w skali roku
Wynagrodzenie zmienne / Success feeszczegółowy sposób kalkulacji zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie określa Statut BNPP FIO w art. 79 pkt. 3-4
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment200 PLN
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment100 PLN
Kategoria / CategoryA
BenchmarkWIBOR 3M (do 9 maja 2022 - TBSP .Index)
Rachunek nabyć / Account purchase81188000090000001300683002
Waluta funduszuPLN
Zalecany horyzont inwestycyjny w latach1
SRI (w skali 1-7)1

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu
(w porównaniu do benchmarku)

Okres BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Benchmark
1M 0,44% 0,48%
3M 1,19% 1,44%
12M 5,60% 6,08%
36M -6,40% nd.
60M -0,71% nd.
120M 11,86% nd.
YTD 2,42% 1,93%
Wyceny z dnia 2024-05-31 dla jednostek kategorii A

SRI - Sumaryczny Wskaźnika Ryzyka (ang. Summary Risk Indicator) to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie ponosisz inwestując w ten produkt w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Wskaźnik ryzyka SRI pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub z powodu przejściowych problemów z płynnością, które mogą skutkować opóźnieniami w realizacji Twoich zleceń odkupienia dotyczących tego produktu. Na wskaźnik ryzyka SRI składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe (MRM - ang. Market Risk Measure) oraz ryzyko kredytowe (CRM - ang. Credit Risk Measure).

Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję w produkt przez określony dla tego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

Przyjęta w dniu 10.05.2022 nowa strategia Inwestycyjna Subfunduszu wprowadzadziła zmianę polegającą na tym, że średni czas trwania portfela (tzw. Duracja) oscyluje w okresie 3 miesięcy, a więc skrócona została z okresu kilku lat. Zmiana ta ma skutkować dla Uczestników  bardzo istotnym zmniejszeniem wahań wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu.
 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu przewiduje lokowanie Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty dłużne, w ten sposób, że:

  • nie mniej niż 51% wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe;
  • Zgodnie z polityką inwestycyjną Subfundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu.
  • Ponadto do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
  • Subfundusz BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych będzie dokonywał lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.
  • Lokaty będą stanowiły przede wszystkim papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w tym Skarb Państwa.
  • Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka oraz zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem. 

Historyczne wyniki Subfunduszu (przed zmianą strategii inwestycyjnej) tj. do 9 maja 2022 r. »

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Nota prawna / Disclaimer

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij