Strona główna

2024-01-04

Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 165 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 95) ogłasza o otwarciu w dniu 7 grudnia 2023 roku likwidacji BNP Paribas PREMIUM Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 990, NIP 1070030633

z wydzielonymi subfunduszami:

 1. Subfundusz BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (w okresie 03.02.2020 – 24.04.2019 działał pod nazwą Spektrum Dłużny a wcześniej pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania)
 2. Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (w okresie 03.02.2020– 24.04.2019 działał pod nazwą Spektrum Globalnych Możliwości a wcześniej pod nazwą Raiffeisen Globalnych Możliwości)
 3. Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji (w okresie 03.02.2020 – 24.04.2019 działał pod nazwą Spektrum Aktywny a wcześniej pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Inwestowania)
 4. Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (w okresie 03.02.2020 – 24.04.2019 działał pod nazwą Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych a wcześniej pod nazwą Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych)

Likwidacja Funduszu spowodowana jest wystąpieniem przesłanki, przewidzianej w art.264 ust. 1 pkt 3a) Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 681) - to jest upływu okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza zawartej pomiędzy Funduszem a ING Bank Śląski S.A.

Zakończenie likwidacji:

a) Subfunduszy
 1. BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych 
 2. BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych
 3. BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych
jest planowane najpóźniej na dzień 15 kwietnia 2024 roku.
 
b) ostatniego Subfunduszu „BNP Paribas Aktywny w Likwidacjijest planowane do dnia 25.09.2025 roku z możliwością przedłużenia lub skrócenia tego terminu.
 
c) całego Funduszu jest uzależnione od zlikwidowania ostatniego z wydzielonych Subfunduszy czyli BNP Paribas Aktywny.
 
Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfundusze nie będą zbywały ani odkupywały jednostek uczestnictwa. Subfundusz zaprzestanie też dokonywania i ogłaszania wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa Subfunduszu złożone a nie zrealizowane do dnia 07.12.2023 zostaną odrzucone.

Likwidatorem Subfunduszu jest BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199. Likwidator został ustanowiony zgodnie ze decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30.11.2023 (sygn. akt: DFF.4020.1.36.2023.AS) wydaną po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa.

Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli:
 
a) Subfunduszy 
 1. BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych 
 2. BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych
 3. BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych
których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszach, do zgłaszania Likwidatorowi swoich roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu czyli do dnia 19 luty 2024.
 
b) subfunduszu BNP Paribas Aktywny, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi swoich roszczeń w terminie do dnia 22 czerwca 2025 roku.

Wierzyciele powinni zgłaszać swoje roszczenia poniżej wskazany adres do korespondencji z Likwidatorem.

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Grzybowska 78, piętro 21
00-844 Warszawa
Tel (+48 22) 566 98 00
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl
 
W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanych powyżej terminach, wypłaty dla Uczestników Subfunduszy zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Wypłata

Całkowita kwota do wypłaty

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu

a) Subfunduszy 
 1. BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych 
 2. BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych
 3. BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych
Będzie to najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2024
 
b) Dla uczestników Subfunduszu „BNP Paribas Aktywny w likwidacji”, Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych oraz po wydaniu przez sąd wyroku w sprawie wytoczonej Subfunduszowi przez Capitea S.A. (dawniej GetBack S.A.) Likwidator wstępnie szacuje, że będzie to możliwe do końca sierpnia 2025 roku. Jednak terminy sądowe nie są zależne od likwidatora więc Likwidator będzie dostosowywała terminy do sytuacji procesowej Subfunduszu.
 
Po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu, otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto przypadająca na jedną jednostkę uczestnictwa subfundusz zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę jednostek uczestnictwa Subfunduszu pozostających w posiadaniu uczestników Subfunduszu. Likwidator przekaże środki pieniężne przeznaczone do wypłaty dla uczestników na rachunki uczestników Subfunduszu, zapisane w rejestrze uczestników na podstawie wcześniej składanych dyspozycji lub na inne wskazane przez uczestników Subfunduszu rachunki bankowe. Dopuszczalne jest też przekazanie środków pieniężnych przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego.
 
Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który mają trafić środki przeznaczone dla uczestnika Funduszu lub zmiany w danych uczestnika, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi jak najszybciej na adres:
 
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Grzybowska 78,
00-844 Warszawa
Tel (+48 22) 566 98 00
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl

Termin wypłaty dla uczestników Funduszu

Dla uczestników subfunduszy:
 1. BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych 
 2. BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych
 3. BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych
wypłaty będą dokonane najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2024 roku.
 
Dla uczestników czwartego z Subfunduszy: „BNP Paribas Aktywny w likwidacji”. Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty po wydaniu przez sąd wyroku w sprawie o zapłatę gdzie powodem jest Capitea S.A. (dawniej GetBack S.A.). Likwidator wstępnie szacuje, że będzie to możliwe do końca sierpnia 2025 roku. Jednak terminy sądowe nie są zależne od likwidatora więc Likwidator będzie dostosowywała terminy do sytuacji procesowej Subfunduszu.
 
Ewentualne zwroty wypłat dla Uczestników, które wrócą na rachunki Subfunduszu mogą zostać przekazane do depozytu sądowego jeżeli nie uda się ustalić poprawnego rachunku uczestnika lub nadać ich przekazem pocztowym.
 
Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem dokonanym w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2005 nr 114 poz. 963).
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij