Strona główna

BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych w likwidacji

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych jest subfunduszem wydzielonym w ramach BNP Paribas Premium SFIO. Subfundusz koncentruje się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. a więcej o polityce inwestycyjnej poniżej. Subfunduszem zarządzają: Piotr Zagała - Dyrektor Departamentu Inwestycji, Izabela Sajdak, Konrad Strzeszewski, Wojciech Woźniak i Igor Lenart. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
 

Informujemy, że w dniu 07.12.2023 r. została otwarta likwidacja Subfunduszy:

  1. BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych,
  2. BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych,
  3. BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych

wydzielonych w ramach BNP Paribas PREMIUM Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Na początku kwietnia 2024 r. planujemy wypłatę środków z umorzenia jednostek uczestnictwa, które posiada Pan/Pani w likwidowanych Subfunduszach. Po wypłacie Fundusz prześle PIT-8C na podstawie którego będzie Pan/Pani musiał/a na początku 2025 r. odprowadzić podatek od zysków kapitałowych, jeżeli inwestycja zakończy się zyskiem. Drugi oryginał tego PIT-8C trafi do urzędu skarbowego. Urząd Skarbowy właściwy dla Pana/Pani miejsca zamieszkania ustalimy na podstawie Pana/Pani adresu zarejestrowanego w bazie danych Funduszu. 

Uprzejmie prosimy o pilne zgłoszenie się do Dystrybutora (Centra Klienta / Oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A.) w celu zaktualizowania swoich danych, a w szczególności podania aktualnego numeru rachunku bankowego oraz adresu zamieszkania. W tym celu należy złożyć „dyspozycję zmiany danych”.

Środki pieniężne, których Fundusz nie zdoła przelać Uczestnikom po zakończeniu likwidacji (z powodu braku aktualnego numeru rachunku), zostaną przekazane do depozytu sądowego, z którego wypłata jest utrudniona.

Wszelkie informacje o likwidacji są dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl oraz w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2023-12-07

Dzień-1,99%
1M-1,08%
3M-0,56%
6M1,00%
12M7,14%
3 lata-7,92%
5 lat-6,84%
10 lat  --  
Obecny rok  --  
20236,53%
2022-7,52%
2021-6,88%
20201,16%
2019-0,03%
20180,10%
Od początku-0,82%
Zainwestuj online
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia / Inception date2014-07-14
Opłata za nabycie / Entry fee (purchase)zgodnie z aktualną Tabelą Opłat »
Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption)bez opłat
Wynagrodzenie za zarządzanie / Management fee1,20% w skali roku
Wynagrodzenie zmienne / Success feebrak
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment100 PLN
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment100 PLN
Zarządzający / Sub-fund managersBNP Paribas TFI S.A.
Kategoria / CategoryA
BenchmarkWIBOR 12M + 0,5%
Rachunek nabyć / Account purchase67 1050 0086 1000 0090 3088 1164
Waluta funduszuPLN
Zalecany horyzont inwestycyjny w latach1
SRI (w skali 1-7)2

SRI - Sumaryczny Wskaźnika Ryzyka (ang. Summary Risk Indicator) to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie ponosisz inwestując w ten produkt w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Wskaźnik ryzyka SRI pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub z powodu przejściowych problemów z płynnością, które mogą skutkować opóźnieniami w realizacji Twoich zleceń odkupienia dotyczących tego produktu. Na wskaźnik ryzyka SRI składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe (MRM - ang. Market Risk Measure) oraz ryzyko kredytowe (CRM - ang. Credit Risk Measure).

Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję w produkt przez określony dla tego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

Co najmniej 30% Aktywów Subfunduszu stanowią obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska, oraz obligacje korporacyjne o pozostałym do terminu zapadalności czasie nie dłuższym niż trzy miesiące. Fundusz może inwestować do 50% aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne inne, niż wskazane powyżej, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także waluty oraz depozyty bankowe, stanowią nie więcej niż 30% aktywów Subfunduszu.

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij