Strona główna

BNP Paribas Aktywny w likwidacji

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

Informacja z dnia 30 listopada 2023 roku o przebiegu likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny

wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (wcześniej działający pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Inwestowania).

W stosunku do ostatniej informacji z dnia 20 listopada 2023 roku są następujące nowe zdarzenia:

W dniu 27.11.2023 roku odbyła się piąta rozprawa w sądzie cywilnym z pozwu GetBack S.A. o zapłatę, na której zakończono przesłuchanie interwenienta ubocznego – który pełnił w 2017 roku funkcję prezesa zarządu TFI Altus S.A. Przesłuchano byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej EGB Investment S.A, który równocześnie przystąpi do procesu jako interwenient uboczny. Kolejny termin rozpraw jest wyznaczony na dzień 01.02.2024 roku. Na posiedzeniu zaplanowane jest przesłuchanie dwóch kolejnych świadków.

Wynik procesu cywilnego z pozwu GetBack S.A. o zapłatę może być powiązany z wynikiem postępowania karnego prowadzonego przeciwko byłem zarządowi Altus S.A. Prokuratura Rejonowa w Warszawie wszczęła jakiś czas temu postępowanie przeciwko zarządowi Altus TFI S.A. Początkowo w ramach postępowania zastosowano areszt tymczasowy w stosunku do byłego zarządu Altus TFI S.A. ponadto prokuratura zajęła 200 0000 000 zł majątku jednego z członków zarządu Altus TFI S.A. Postępowanie prokuratorskie zakończyło się i obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie proces karny zarządu Altus S.A. Członkowie zarządu Altus S.A. wyszli z aresztu za kaucją i odpowiadają przed sądem z wolnej stopy.

Tak jak przewidywał Likwidator proces sądowy z pozwu GetBack o zapłatę NIE ma szansy zakończyć się do dnia 24 września 2023 roku – na który to dzień pierwotnie zaplanowano zakończenie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Dlatego Likwidator w dniu 01.09.2023 ogłosił przedłużenie likwidacji na kolejne dwa lata do dnia 25.09.2025 roku.

Bieżący Stan Prawny:

Likwidacja Subfunduszu BNP Paribas Aktywny została otwarta w dniu 24.09.2020 roku.
Planowany pierwotny termin zakończenia likwidacji był wyznaczony na 24.09.2023 roku i został wydłużony do 25.09.2024 roku z możliwością dalszego przedłużenia lub skrócenia.

Likwidatorem Subfunduszu jest:

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Grzybowska 78, piętro 21
00-844 Warszawa
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl
 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199. 

Termin zakończenia likwidacji:

jest ściśle powiązany z zakończeniem procesu sądowego wytoczonego przez GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) Subfunduszowi i innym 12 podmiotom na rynku finansowym o zapłatę (więcej szczegółów poniżej). 

Sytuacja Uczestników w czasie likwidacji:

W okresie likwidacji Subfundusz:
 • nie przyjmuje zleceń nabycia ani odkupienia jednostek uczestnictwa,
 • nie realizuje polityki inwestycyjnej, a więc nie zarządza aktywnie środkami zgromadzonymi w Subfunduszu,
 • nie dokonuje i nie publikuje wycen aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Zgodnie z przepisami prawa w trakcie likwidacji Subfundusz musi spłacić swoje zobowiązania i ściągnąć swoje należności, a na koniec pozostałe środki wypłacić Uczestnikom w proporcji do liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrach każdego z nich.

Uczestnicy likwidowanego subfunduszu z reguły muszą czekać na wypłatę swoich środków do końca likwidacji, ale w tym przypadku ze względu na wyjątkowy powód otwarcia likwidacji Likwidator planował dokonać wypłaty ponad połowy wartości aktywów już w roku 2021 jednak aby tego dokonać należy oszacować rezerwę na ewentualne przegranie sporu. Do wyliczenia takiej rezerwy niezbędne jest oszacowanie kiedy zakończy się spór ponieważ w przypadku przegranej przegrany płaci zasądzoną kwotę wraz z odsetkami naliczanymi do dnia zakończenia procesu. Likwidator nie może oszacować kwoty, którą należy zatrzymać w aktywach Subfunduszu na wypadek przegrania sporu. Likwidator wciąż uważa, że jest większe prawdopodobieństwo wygrania sporu przez Subfundusz niż jego przegrania, i że nawet w najgorszym scenariuszu -  czyli w przypadku przegrania sporu tylko część aktywów zostałaby zasądzona jako kwota do wypłaty dla GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A).

Ponieważ na razie nie udało się usunąć trudności z oszacowaniem wysokości kwoty, która powinna być zatrzymana w aktywach Subfunduszu, Likwidator nie może podać Uczestnikom żadnych konkretów dotyczących ewentualnej wypłaty zaliczkowej. Likwidator będzie aktualizował to ogłoszenie w przypadku gdy zajdą nowe okoliczności, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Powód otwarcia likwidacji:

Powodem otwarcia likwidacji jest ryzyko przegrania sporu sądowego związanego z roszczeniem GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) dotyczącym transakcji Subfunduszu w 2017 r. na akcjach EGB Investment S.A. Roszczenie jest skierowane wyłącznie do aktywów Subfunduszu.

Opis Roszczenia:

Roszczenie wynika ze zdarzeń, które miały miejsce w sierpniu 2017 w czasie gdy organem Subfunduszu i zarządzającym aktywami  Subfunduszu była spółka Altus TFI S.A. Subfundusz BNP Paribas Aktywny działał w tamtym czasie pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Inwestowania i był wydzielony w ramach Raiffeisen SFIO Parasolowy. Został utworzony na zlecenie Raiffeisen Bank Polska S.A., ale organem i podmiotem zarządzającym aktywami funduszu prawie do końca 2018 roku był Altus TFI S.A. BNP Paribas TFI S.A przejęło zarządzanie aktywami Subfunduszu dopiero od maja 2019 roku, dlatego wiedzę o tamtych zdarzeniach może opierać tylko na dokumentach historycznych.

Spółka GetBack S.A („GetBack”) w 2017 roku zawarła z Subfunduszem oraz innymi dwunastoma podmiotami, umowę kupna akcji EGB Investments S.A. W pozwie z dnia 11.09.2020 roku, GetBack podważa cenę akcji, którą zapłaciła oraz skuteczność umowy kupna i twierdzi, że cena akcji była zawyżona a pozwani działali w zmowie aby wykorzystać GetBack. W związku z tym GetBack zgłasza roszczenie o zapłatę odszkodowania w kwocie 134 640 000 zł solidarnie przez 13 podmiotów w tym przez Subfundusz BNP Paribas Aktywny („Subfundusz”) – lub unieważnienie umów kupna akcji EGB Investment S.A. i zasądzenie od każdego z pozwanych zwrotu kwot, które im zapłaciła. W przypadku Subfunduszu kwota transakcji to 15 616 000 zł.

Skrótowy Opis zdarzeń w Subfunduszu:

 • W dniu 23.07.2020 roku BNP Paribas PREMIUM SFIO otrzymał zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Agnieszka Rosocha Kancelaria Komornicza nr XXV w Warszawie 02-569 Warszawa ul. Różana 36/222 o wszczęciu egzekucji w celu wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego (sygn. GKm 102/20) z wniosku GetBack S.A. prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego, którym było postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10.03.2020 roku (sygn. Akt XXVI GCo 42/20) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14.07.2020 roku. W związku z postanowieniem komornika zablokowane zostały rachunki bankowe Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. W tej sytuacji Fundusz był zmuszony wstrzymać od dnia 23.07.2020 roku przyjmowanie zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Zawieszenie zostało za zgodą Komisji Papierów Wartościowych przedłużone na okres 2 miesięcy czyli do dnia 23 września 2020 roku. Komornik ściągnął całą kwotę zabezpieczenia z rachunków innych podmiotów obowiązanych i umorzył postępowanie. W związku z tym Subfundusz nie odprowadził ze swoich aktywów na rachunek wskazany przez komornika żadnych środków na zabezpieczenie roszczenia GetBack S.A.
 • W dniu 11 września 2020 roku wpłynął pozew GetBack S.A (obecna nazwa Capitea S.A) przeciwko 13 podmiotom na rynku w tym Subfunduszowi BNP Paribas Aktywny. W pozwie, GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) zgłasza roszczenie o zapłatę odszkodowania w kwocie 134 640 000 zł solidarnie przez wszystkie 13 pozwanych podmiotów lub unieważnienie umów, które GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) zawarł z tymi podmiotami w 2017 roku o kupno akcji EGB Investments S.A. i zasądzenie od każdego z nich zwrotu kwot, które im zapłacił.
 • Towarzystwo po oszacowaniu dostępnych możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji postanowiło o otwarciu likwidacji, w związku z tym w dniu 24.09.2020 roku ogłosiło otwarcie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny.
 • W dniu 16 listopada 2020 roku Towarzystwo udzieliło odpowiedzi na pozew GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) wskazując w niej, że twierdzenia pozwu nie zostały udowodnione. Akcje EGB Investemetns S.A. zostały wycenione prawidłowo przed ich zbyciem przez Fundusz a umowa ramowa którą podważa GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) nie stanowiła części wyceny tych akcji więc nie zachodzi odpowiedzialność solidarna pomiędzy Subfunduszem BNP Paribas Aktywny a innymi pozwanymi. 
 • W dniu 5 stycznia 2023 odbyła się w sądzie pierwsza rozprawa. Kolejna rozprawa została wyznaczona na marzec 2023 roku (więc stosunkowo szybko). 
 • W dniu 16 stycznia 2023 wpłynęła do pełnomocników Funduszu replika Powoda GetBack S.A. (obecnie pod nazwą Capitea S.A.) na odpowiedzi na pozew. Pozwany Fundusz jest w trakcie przygotowywania dupliki (pismo ustosunkowujące się do twierdzeń repliki).
 • W dniu 23 marca 2023 wpłynęła do pełnomocników Funduszu replika pozostałych pozwanych na odpowiedź na pozew - która wcześnie nie została Funduszowi formalnie dostarczona.
 • Rozprawa wyznaczona na marzec nie odbyła się z powodu choroby sędziego i została przełożona na dzień 29 maja 2023 r.
 • W dniu 29 maja 2023 odbyła się w sądzie druga rozprawa. W jej trakcie kontynuowano przesłuchanie prezesa zarządu Altus TFI S.A do wyczerpania wyznaczonego czasu. Nie wszyscy Pozwani zdołali zadać swoje pytania. Dlatego przesłuchanie będzie kontynuowane na kolejnym posiedzeniu.
 • W dniu 17 sierpnia 2023 odbyła się w sądzie trzecia rozprawa. W jej trakcie zakończono przesłuchanie prezesa zarządu Altus TFI S.A oraz są dopuścił drugiego interwenienta ubocznego, który będzie przesłuchany na kolejnej rozprawie. Niestety z powodu kolizji terminów zgłoszonych przez strony postępowania sąd musiał przesunąć najbliższe posiedzenie zaplanowane na 4 września 2023 na późniejszy termin - 6 listopada 2023.
 • W dniu 6 listopada 2023 odbyła się w sądzie czwarta rozprawa. W jej trakcie zakończono uzupełniające przesłuchanie prezesa zarządu Altus TFI S.A dotyczące oceny przez przesłuchiwanego dokumentów okazanych prze powoda (GetBack S.A.).
 • W dniu 27 listopada 2023 odbyła się w sądzie piąta rozprawa. W jej trakcie zakończono uzupełniające przesłuchanie byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej EGB Investment S.A. prezesa zarządu Altus TFI S.A.
 • Kolejny termin rozpraw wyznaczony przez sąd to 1 luty 2024.
Likwidator sporządził sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji.
Sprawozdanie jest dostępne pod adresem: https://www.tfi.bnpparibas.pl/dokumenty,sprawozdania-finansowe.html.
Zgodnie z prawem sprawozdanie nie wymagało badania przez firmę audytorską.

Historyczne ogłoszenia publikowane przez Likwidatora w tej sprawie:

2020-09-23: Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania subfunduszu BNP Paribas Aktywny wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium SFIO

2020-09-28: Zawiadomienie o zakończeniu tymczasowego zawieszenia zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa i otwarciu likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny

2020-09-30: Ogłoszenie o otwarciu likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium SFIO

2023-09-01: Ogłoszenie nr 1 o przedłużeniu likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny

 

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2020-09-24

Dzień-6,34%
1M-6,34%
3M-3,98%
6M16,74%
12M-7,24%
3 lata-45,69%
5 lat-41,33%
10 lat  --  
Obecny rok  --  
2022  --  
2021  --  
2020-8,46%
2019-4,01%
2018-36,81%
2017-0,50%
Od początku-34,11%
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia / Inception date2014-07-09
Zarządzający / Sub-fund managersBNP Paribas TFI S.A.
Kategoria / CategoryA
Waluta funduszuPLN
SRI (w skali 1-7)5

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij