Strona główna

BNP Paribas Aktywny w likwidacji

Informacja reklamowa / Advertisement

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

Informacja z dnia 20 grudnia 2021 roku o przebiegu likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny

wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (wcześniej działający pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Inwestowania).

Brak jest nowych zdarzeń w stosunku do stanu opisanego  w poprzedniej informacji podawanej na dzień 20.10.2021 roku.

Bieżący Stan Prawny:

Likwidacja Subfunduszu BNP Paribas Aktywny została otwarta w dniu 24.09.2020 roku.
Planowany termin zakończenia likwidacji to trzy lata czyli 24.09.2023 roku – z możliwością przedłużenia.

Likwidatorem Subfunduszu jest:

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Twarda 18, piętro 18
00-105 Warszawa
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl
 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199. 

Termin zakończenia likwidacji:

jest ściśle powiązany z zakończeniem procesu sądowego wytoczonego przez GetBack S.A. Subfunduszowi i innym 12 podmiotom na rynku finansowym o zapłatę (więcej szczegółów poniżej).

Sytuacja Uczestników w czasie likwidacji:

W okresie likwidacji Subfundusz:
  • nie przyjmuje zleceń nabycia ani odkupienia jednostek uczestnictwa,
  • nie realizuje polityki inwestycyjnej, a więc nie zarządza aktywnie środkami zgromadzonymi w Subfunduszu,
  • nie dokonuje i nie publikuje wycen aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Zgodnie z przepisami prawa w trakcie likwidacji Subfundusz musi spłacić swoje zobowiązania i ściągnąć swoje należności, a na koniec pozostałe środki wypłacić Uczestnikom w proporcji do liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrach każdego z nich.

Uczestnicy likwidowanego subfunduszu z reguły muszą czekać na wypłatę swoich środków do końca likwidacji, ale w tym przypadku ze względu na wyjątkowy powód otwarcia likwidacji Likwidator planował dokonać wypłaty ponad połowy wartości aktywów już w roku 2021. Jednak ze względu na to, że sąd nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy (co utrudnia oszacowanie terminu zakończenia sporu i jego przebiegu) Likwidator nie może oszacować kwoty, którą należy zatrzymać w aktywach Subfunduszu na wypadek przegrania sporu. Likwidator wciąż uważa, że jest większe prawdopodobieństwo wygrania sporu przez Subfundusz niż jego przegrania, i że nawet w najgorszym scenariuszu -  czyli w przypadku przegrania sporu tylko część aktywów zostałaby zasądzona jako kwota do wypłaty dla GetBack S.A.

Ponieważ na razie nie udało się usunąć trudności z oszacowaniem wysokości kwoty, która powinna być zatrzymana w aktywach Subfunduszu, Likwidator nie może podać Uczestnikom żadnych konkretów dotyczących ewentualnej wypłaty pozostałej kwoty. Likwidator będzie aktualizował to ogłoszenie w przypadku gdy zajdą nowe okoliczności, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Powód otwarcia likwidacji:

Powodem otwarcia likwidacji jest ryzyko przegrania sporu sądowego związanego z roszczeniem GetBack S.A. dotyczącym transakcji Subfunduszu w 2017 r. na akcjach EGB Investment S.A.: Roszczenie jest skierowane wyłącznie do aktywów Subfunduszu. 

Opis Roszczenia:

Roszczenie wynika ze zdarzeń, które miały miejsce w sierpniu 2017 w czasie gdy organem Subfunduszu i zarządzającym aktywami  Subfunduszu była spółka Altus TFI S.A.  Subfundusz BNP Paribas Aktywny działał w tamtym czasie pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Inwestowania i był wydzielony w ramach Raiffeisen SFIO Parasolowy. Został utworzony na zlecenie Raiffeisen Bank Polska S.A., ale organem i podmiotem zarządzającym aktywami funduszu prawie do końca 2018 roku był Altus TFI S.A. BNP Paribas TFI S.A przejęło zarządzanie aktywami Subfunduszu dopiero od maja 2019 roku, dlatego wiedzę o tamtych zdarzeniach może opierać tylko na dokumentach historycznych.

Spółka GetBack S.A („GetBack”) w 2017 roku zawarła z Subfunduszem oraz innymi dwunastoma podmiotami, umowę kupna akcji EGB Investments S.A. W pozwie z dnia 11.09.2020 roku, GetBack podważa cenę akcji, którą zapłaciła oraz skuteczność umowy kupna i twierdzi, że cena akcji była zawyżona a pozwani działali w zmowie aby wykorzystać GetBack. W związku z tym GetBack zgłasza roszczenie o zapłatę odszkodowania w kwocie 134 640 000 zł solidarnie przez 13 podmiotów w tym przez Subfundusz BNP Paribas Aktywny („Subfundusz”) - lub unieważnienie umów kupna akcji EGB Investment S.A. i zasądzenie od każdego z pozwanych zwrotu kwot, które im zapłaciła. W przypadku Subfunduszu kwota transakcji to 15 616 000 zł.

Skrótowy Opis zdarzeń w Subfunduszu:

  • W dniu 23.07.2020 roku BNP Paribas PREMIUM SFIO otrzymał zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Agnieszka Rosocha Kancelaria Komornicza nr XXV w Warszawie 02-569 Warszawa ul. Różana 36/222 o wszczęciu egzekucji w celu wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego (sygn. GKm 102/20) z wniosku GetBack S.A. prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego, którym było postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10.03.2020 roku (sygn. Akt XXVI GCo 42/20) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14.07.2020 roku. W związku z postanowieniem komornika zablokowane zostały rachunki bankowe Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. W tej sytuacji Fundusz był zmuszony wstrzymać od dnia 23.07.2020 roku przyjmowanie zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Zawieszenie zostało za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przedłużone na okres 2 miesięcy czyli do dnia 23 września 2020 roku. Komornik ściągnął całą kwotę zabezpieczenia z rachunków innych podmiotów obowiązanych i umorzył postępowanie. W związku z tym Subfundusz nie odprowadził ze swoich aktywów na rachunek wskazany przez komornika żadnych środków na zabezpieczenie roszczenia GetBack S.A.
  • W dniu 11 września 2020 roku wpłynął pozew GetBack S.A przeciwko 13 podmiotom na rynku w tym Subfunduszowi BNP Paribas Aktywny. W pozwie, GetBack S.A. zgłasza roszczenie o zapłatę odszkodowania w kwocie solidarnie przez wszystkie 13 pozwanych podmiotów lub unieważnienie umów, które GetBack S.A. zawarł z tymi podmiotami w 2017 roku o kupno akcji EGB Investments S.A. i zasądzenie od każdego z nich zwrotu kwot, które im zapłacił.
  • Towarzystwo po oszacowaniu dostępnych możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji postanowiło o otwarciu likwidacji, w związku z tym w dniu 24.09.2020 roku ogłosiło otwarcie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny.
  • W dniu 16 listopada 2020 roku Towarzystwo udzieliło odpowiedzi na pozew GetBack S.A. wskazując w niej, że twierdzenia pozwu nie zostały udowodnione. Akcje EGB Investemetns S.A. zostały wycenione prawidłowo przed ich zbyciem przez Fundusz a umowa ramowa którą podważa GetBack S.A nie stanowiła części wyceny tych akcji więc nie zachodzi odpowiedzialność solidarna pomiędzy Subfunduszem BNP Paribas Aktywny a innymi pozwanymi.
  • Likwidator obecnie oczekuje na wyznaczenie przez sąd terminu pierwszej rozprawy.
Likwidator sporządził sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji.
Sprawozdanie jest dostępne pod adresem: https://www.tfi.bnpparibas.pl/dokumenty,sprawozdania-finansowe.html.
Zgodnie z prawem sprawozdanie nie wymagało badania przez firmę audytorską.

Historyczne ogłoszenia publikowane przez Likwidatora w tej sprawie:

2020-09-23: Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania subfunduszu BNP Paribas Aktywny wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium SFIO

2020-09-28: Zawiadomienie o zakończeniu tymczasowego zawieszenia zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa i otwarciu likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2020-09-24

Dzień-6,34%
1M-6,34%
3M-3,98%
6M16,74%
12M-7,24%
3 lata-45,69%
5 lat-41,33%
10 lat  --  
Obecny rok  --  
2021  --  
2020-8,46%
2019-4,01%
2018-36,81%
2017-0,50%
20162,67%
Od początku-34,11%
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia / Inception date2014-07-09
Zarządzający / Sub-fund managersBNP Paribas TFI S.A.
Kategoria / CategoryA
Waluta funduszuPLN
SRRI (w skali 1-7)5

SRRI jest to syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowiący miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Poziom ryzyka prezentowany jest w skali numerycznej od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższy poziom ryzyka, a 7 – najwyższy. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Nota prawna / Disclaimer

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem emisyjnym oraz z KIID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij